Paskelbtas kvietimas

Kviečiame teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-02-K ,,Socialinio dialogo skatinimas“

Paramos priemonė1
VP1-1.1-SADM-02-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2011-03-08         Galioja iki: 2011-07-26        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
4 344 300,28 €
Prašomas finansavimas:
6 371 861,06 €
Skirtas finansavimas:
3 857 934,39 €

Kviečiame teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-02-K ,,Socialinio dialogo skatinimas“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-02-K ,,Socialinio dialogo skatinimas“ (toliau vadinama – priemonė). Kvietimo Nr. - VP1-1.1-SADM-02-K-01. Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

Priemonės tikslas: ugdyti darbdavių, jų organizacijų ir asociacijų, profesinių sąjungų ir jų susivienijimų socialinės partnerystės srities gebėjimus, tobulinti kolektyvinius darbo santykius, skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą, informuoti ir šviesti profesinių sąjungų narius ir visuomenę apie socialinio dialogo plėtrą.

Priemonės remiamos veiklos sritys:

1.  Darbdavių ir darbuotojų organizacijų vadovų ar jų įgaliotų atstovų, darbo tarybų pirmininkų, pavaduotojų mokymas kolektyvinių sutarčių rengimo, derybų taktikos, konfliktų ir krizių valdymo, nelegalaus darbo prevencijos, lanksčių ir inovatyvių darbo formų diegimo, lyčių lygybės darbe užtikrinimo, taip pat kitais klausimais, susijusiais su socialinio dialogo gebėjimų tobulinimu.

2.  Darbuotojų švietimas, mokymas darbdavių ir darbuotojų teisių ir pareigų, kolektyvinių sutarčių rengimo, lyčių lygybės darbe užtikrinimo, kitos darbuotojų švietimo ar informavimo veiklos, susijusios su darbo sauga ir sveikata darbe, darbo sąlygų gerinimu, kitais su darbo santykiais susijusiais klausimais.

3.  Veikla, skatinanti steigti įmonėse darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus.

4.  Partnerystės principų diegimo skatinimo akcijos, skirtos pasidalyti patirtimi arba ją perimti iš užsienio partnerių.

5.  Metodinės (pvz., metodika/rekomendacijos šakos kolektyvinių sutarčių rengimo, trišalių ir dvišalių tarybų (komisijų, komitetų) apskrityse ir savivaldybėse steigimo, socialinio ekonominio dialogo tarp darbdavių, darbuotojų ir visuomenės strategijos rengimo ir įgyvendinimo bei kitais su socialinio dialogo plėtra susijusiais klausimais) ir informacinės medžiagos parengimas ir sklaida.

 Galimi pareiškėjai pagal šią priemonę:

1.  Darbdavių organizacijos (asociacijos, federacijos, konfederacijos ir kt.).

2.  Profesinių sąjungų organizacijos (susivienijimai, federacijos, centrai it kt.).

 Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (Projektų finansavimo sąlygų aprašas, paraiškos forma ir kt.) ir informacija apie organizuojamus mokymus bei teikiamas konsultacijas skelbiama ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt, ministerijos svetainėje http://esf.socmin.lt/, agentūros svetainėje www.esf.lt.

Paraiškos Agentūrai turi būti pateiktos šiuo adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius. Jos turi būti pateiktos užklijuotame voke vienu iš šių būdų:

- įteiktos asmeniškai pareiškėjo ar jį atstovaujančio asmens;

- pristatytos pašto kurjerio;

- atsiųstos paštu.

Galutinė paraiškų pateikimo data 2011 m. liepos 25 d., 17.00 val. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2011 m. liepos 25 d. Vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal šį kvietimą galimas bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais. Ieškant partnerių rekomenduojame naudotis šia el. svetaine - www.transnational-toolkit.eu. Ieškant partnerių Lenkijoje, rekomenduojame kreiptis į Lenkijos koordinuojančią instituciją Centrum Projektów Europejskich  (tel. +48 22 378 31 63, e-mail: maciej.zmyslowski@cpe.gov.pl, www.kiw-pokl.org.pl) ir nusiųsti užpildytą projekto bendradarbiavimo formą.

 

Konsultacijos teikiamos:

 

Telefonais:

Faksu:

 

El. Paštu:

 

Dėl projekto idėjos, tikslų, jų atitikties nacionaliniams dokumentams

(8 ~ 5) 266 8194

(8 ~ 5) 266 4209

Liongina.Beinoraviciene@socmin.lt

Dėl dalyvavimo konkurse tvarkos ir sąlygų,  paraiškos rengimo ir pildymo

(8 ~ 5) 261 0406 (8 ~ 5) 250 0203

(8 ~ 5) 264 6239

paulius.blazinskas@esf.lt;

vita.kandzerauskaite@esf.lt

Dėl finansinių klausimų

 

(8 ~ 5) 264 6247 (8 ~ 5) 246 1835

(8 ~ 5) 264 6239

jelena.rackauskiene@esf.lt;

robertas.binderis@esf.lt

 

Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-03-08

Susiję kvietimai