Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“

Paramos priemonė1
VP1-2.1-ŠMM-04-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2011-07-13         Galioja iki: 2011-11-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
Prašomas finansavimas:
Skirtas finansavimas:

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“

2011 m. liepos 13 d. paskelbtas kvietimas Nr. 03 teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“.

Priemonės tikslas: didinti studijų sistemos prieinamumą ir efektyvumą.

Priemonės remiama veikla, kuriai finansuoti skelbiamas kvietimas: neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas aukštojo mokslo sistemoje (visos poveiklės yra privalomos):

1. Aukštųjų mokyklų  (projekto partnerių), neturinčių patirties neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo srityje, personalo metodinis parengimas:

1.1. aukštųjų mokyklų  (projekto partnerių) būsimo ekspertinio personalo, organizuosiančio ir/ar vykdysiančio kandidatų neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimą atitinkamose studijų srityse, parengimas, t.y.  mokymų (kursų, seminarų ir pan.) aukštųjų mokyklų akademiniam ir administraciniam personalui organizavimas;

1.2. pareiškėjo turimos metodinės medžiagos (pvz., ekspertinio personalo rengimo programų, mokymo modulių) ir (arba) metodinės informacinės literatūros atnaujinimas ir tiražavimas;

1.3. neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo metodikų pagal numatytas studijų sritis sukūrimas (jei nebuvo sukurta anksčiau).

2. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo vykdymas  projekto įgyvendinimo metu.

3. Projekto sklaida, turint tikslą supažindinti plačiąją visuomenę, galimus kandidatus apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo paskirtį ir tvarką.

Galimi pareiškėjai pagal Priemonės remiamas veiklas, kurioms finansuoti skelbiamas kvietimas: Lietuvos aukštosios mokyklos.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedas, Projektų finansavimo sąlygų aprašas ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.

Galutinė paraiškų pateikimo data: 2011 m. lapkričio 14 d. 17.30 val. Siunčiant registruotu paštu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2011 m. lapkričio 14 d. Kitais būdais išsiųstos, kitais adresais įteiktos arba vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Paraiškos teikiamos adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16,  LT-01109 Vilnius

Paraiškos turi būti Agentūrai teikiamos užklijuotame voke vienu iš šių būdų:

  1. įteiktos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  2. įteiktos pašto kurjerio;
  3. atsiųstos paštu.

Kvietimą paskelbė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės VP1-2.1-ŠMM-04-K „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ finansavimo sąlygų aprašu Nr. 3.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: LR Švietimo ir mokslo ministerija

Telefonai pasiteirauti: (8 5) 250 0232 (Ala Sebežiova); (8 5) 246 1832 (Mantas Jurkaitis)

El. p.: ala.sebeziova@esf.lt, mantas.jurkaitis@esf.lt

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-07-13

Susiję kvietimai