Paskelbtas kvietimas

Naujas kvietimas elektroninio verslo diegimui

Paramos priemonė1
VP2-2.1-ŪM-02-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2011-08-10         Galioja iki: 2011-10-10        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
4 431 186,28 €
Prašomas finansavimas:
6 648 594,97 €
Skirtas finansavimas:
2 112 931,54 €

Naujas kvietimas elektroninio verslo diegimui

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) kviečia teikti paraiškas 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal VP2-2.1-ŪM-02-K priemonės  „E-verslas LT kvietimą Nr. 03. 

Pagal priemonę „E-verslas LT“ bus finansuojamos labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti. Atkreipiame dėmesį, kad elektroninio verslo diegimo projektai gali būti įgyvendinami tik tose įmonėse, kurios vykdo gamybą ir (ar) teikia paslaugas. ​

Priemonės „E-verslas LT“ trečiajam kvietimui skirta 15,3 mln. litų iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų. Finansavimas teikiamas vadovaujantis 2007 m. rugpjūčio 6 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008, skelbiančio tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (OL 2008 L 214, p.3-47), nuostatomis.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas kviečiami teikti privatūs juridiniai asmenys, priskirtini prie labai mažų, mažų, vidutinių įmonių kategorijos, vykdantys gamybos ir (ar) paslaugų veiklas bei neteikiantys elektroninio verslo sprendinių kūrimo ir diegimo paslaugų, atitinkantys priemonės „E-verslas LT“ sąlygas ir reikalavimus. Tinkamo pareiškėjo metinės pajamos pagal pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus turi būti ne mažesnės kaip 500 000 Lt.

Paraiškų pateikimas

Paraiškas galima teikti iki 2011 m. spalio 10 d.

Paraiška turi būti atsiųsta paštu arba asmeniška pristatyta į viešąją įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūrą adresu Savanorių pr. 28 , LT-03116 Vilnius.

Siunčiant registruotu laišku, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2011 m. spalio 10 d. 24:00 val.

Kvietimo teikti paraiškas dokumentacija

Kvietimo skelbimą galima rasti čia.

Kvietimo dokumentacija skelbiama LVPA puslapyje

Išsamesnė informacija

Pareiškėjai gali raštu ir žodžiu pateikti klausimus ir gauti informaciją nuo šio kvietimo paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos tel. (8 5) 268 7411, 268 7448, faksu (8 5) 278 4269, el. paštu info@lvpa.lt .

Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 268 7411

Verslo projektų valdymo skyrius, tel. (8 5) 268 8500

 

Apie VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (Ūkio ministerija) įsteigta pelno nesiekianti institucija, administruojanti Europos Sąjungos (ES) paramos ir bendrojo finansavimo lėšas. Kaip įgyvendinančioji institucija ES paramos administravimo struktūroje Lietuvoje, pagal Ūkio ministerijos jai priskirtas funkcijas, Agentūra administruoja nacionalines ir ES paramos lėšas, skirtas Lietuvos verslo, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, turizmo ir energetikos sektoriams plėtoti.

 Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2011-08-10

Susiję kvietimai