Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“

Paramos priemonė1
VP1-3.1-ŠMM-05-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2011-11-11         Galioja iki: 2012-01-09        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
3 037 569,83 €
Prašomas finansavimas:
9 406 710,90 €
Skirtas finansavimas:
5 494 028,92 €

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“

2011 m. lapkričio 9 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“.

Priemonės tikslas: stiprinti mokslo ir studijų institucijas, kurios 2009–2010 metais dalyvavo mokslo ir studijų institucijų tinklo pertvarkoje, mokslo ir studijų įstaigų asociacijas arba kitas organizacijas, kurių uždaviniai skirti bendriems mokslo, studijų ir ūkiniams ar socialiniams uždaviniams spręsti, arba įgyvendinti jungtines tyrimų ar integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtros programas, arba koordinuoti nacionalines kompleksines programas ar nacionalines technologines platformas.

Priemonės remiamos veiklos, kurioms finansuoti skelbiamas kvietimas:

  1. vietinio ir (arba) tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas ir (ar) koordinavimas – tematinių partnerystės tinklų kūrimas ir (ar) skatinimas (pavyzdžiui, narystė tarptautinėse organizacijose, viešojo pobūdžio informacinių portalų, specializuotų renginių organizavimas ir koordinavimas, viešojo pobūdžio informacinės medžiagos kūrimas, rengimas ir sklaida) ir su šia veikla susijusių mokslo ir studijų institucijų ir (arba) viešųjų įstaigų ar asociacijų narių  ir (arba) darbuotojų kompetencijų ugdymas;
  2. vidinių institucijų struktūros, mokslo tyrimų krypčių optimizavimas (pavyzdžiui, galimybių studijų, tyrimų rengimas, vidinių duomenų bazių, buhalterinių, personalo informacinių sistemų kūrimas, jų turinio palaikymas, konferencijų, vizitų organizavimas, institucijų veiklos viešinimas) ir su šia veikla susijusių mokslo ir studijų institucijų ir (arba) viešųjų įstaigų ar asociacijų narių  ir (arba)darbuotojų kompetencijų ugdymas.

Galimi pareiškėjai ir partneriai pagal Priemonės remiamas veiklas, kurioms finansuoti skelbiamas kvietimas:

  1. Lietuvos mokslų akademija; mokslinių tyrimų institutai, sukurti sujungus kelias mokslinių tyrimų įstaigas; universitetai, prie kurių prijungtos mokslinių tyrimų įstaigos; universitetai, į kurių sudėtį įtraukiami kitų aukštųjų mokyklų filialai; universitetai, kurie reorganizavimo metu sujungti. Prie pareiškėjų ir partnerių taip pat priskiriamos mokslo ir studijų institucijos, dėl kurių reorganizacijos Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė;
  2. asociacijos ar viešosios įstaigos, kurios koordinuoja arba įgyvendina jungtines tyrimų ar integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtros programas arba koordinuoja nacionalines kompleksines programas ar nacionalines technologines platformas.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedas, Projektų finansavimo sąlygų aprašas ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.

Paraiškos turi būti Agentūrai teikiamos užklijuotame voke vienu iš šių būdų:

  1. įteiktos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  2. įteiktos pašto kurjerio;
  3. atsiųstos registruotu paštu

Galutinė paraiškų pateikimo data: 2012 m. sausio 9 d. 17.30 val. Siunčiant registruotu paštu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2012 m. sausio 9 d. Kitais būdais išsiųstos, kitais adresais įteiktos arba vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu:

Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16
LT-01109 Vilnius

Telefonai pasiteirauti: (8 ~ 5) 250 0222 (Daiva Jakubauskienė); (8 ~ 5) 246 1393 (Gedrimas Čibisovas)

Faks.: (8 ~ 5) 264 6239

El. p.: daiva.jakubauskiene@esf.lt; gedrimas.cibisovas@esf.ltEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2011-11-11

Susiję kvietimai