Paskelbtas kvietimas

Verslas kviečiamas pasinaudoti ES parama MTTP infrastruktūros kūrimui ir plėtrai

Paramos priemonė1
VP2-1.3-ŪM-03-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2011-12-07         Galioja iki: 2012-05-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
17 568 350,32 €
Prašomas finansavimas:
41 740 680,28 €
Skirtas finansavimas:
11 009 356,61 €

Verslas kviečiamas pasinaudoti ES parama MTTP infrastruktūros kūrimui ir plėtrai

Intelektas LT+ (VP2-1.3-ŪM-03-K) kietimas Nr. 03

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) kviečia teikti paraiškas 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemonę VP2-1.3-ŪM-03-K „Intelektas LT+“.

Pagal priemonę „Intelektas LT+“ bus finansuojamos investicijos, kuriomis kuriama naujos įmonės ir (ar) plečiama esamos įmonės mokslinių tyrimų (pramoniniai arba taikomieji tyrimai) ir technologinės plėtros (eksperimentinė plėtra arba bandomieji, konstravimo ir technologiniai darbai) infrastruktūra.

Priemonės „Intelektas LT+“ trečiajam kvietimui planuojama skirti 60,66 mln. litų iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų.

Paraiškas kviečiami teikti privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 4-396 patvirtinto Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedo 7.1-7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus.

Paraiškas galima teikti nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos iki 2012 m. gegužės 31 d. Paraiškos teikiamos tęstiniu paraiškų teikimo būdu.

Kvietimas stabdomas, kai bendra gautų paraiškų prašoma finansuoti suma 10 procentų viršija kvietime nurodytą sumą, kai dėl nepakankamo susidomėjimo šia priemone, bei pateiktų paraiškų kiekio kyla pagrįstų abejonių, kad bus nepanaudotos priemonei numatytos lėšos arba 2012 m. gegužės 31 d., priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.

Paraiška turi būti atsiųsta paštu, per pašto kurjerį arba asmeniškai pristatyta LVPA. Siunčiant registruotu laišku arba per pašto kurjerį paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos 24.00 val.

Pareiškėjai gali raštu ir žodžiu pateikti klausimus ir gauti informaciją nuo šio kvietimo paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos tel. (8 5) 268 7411, faksu (8 5) 278 4269, el. paštu info@lvpa.lt.

Kvietimo dokumentus galite rasti LVPA interneto svetainėje www.lvpa.lt.

 

Komunikacijos skyrius
(8 5) 268 7411
Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų valdymo skyrius
(8 5) 268 7447

Apie VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (Ūkio ministerija) įsteigta pelno nesiekianti institucija, administruojanti Europos Sąjungos (ES) paramos ir bendrojo finansavimo lėšas. Kaip įgyvendinančioji institucija ES paramos administravimo struktūroje Lietuvoje, pagal Ūkio ministerijos jai priskirtas funkcijas, LVPA administruoja nacionalines ir ES paramos lėšas, skirtas Lietuvos verslo, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, turizmo ir energetikos sektoriams plėtoti.Lietuvos verslo paramos agentūra. Informacija atnaujinta 2011-12-07

Susiję kvietimai