Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti Nr. 01 pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“ patikslinimas

Paramos priemonė1
VP1-3.1-ŠMM-08-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas:
Paskelbimo data: 2012-01-05         Galioja iki: 2012-02-20        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti Nr. 01 pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“ patikslinimas

Europos socialinio fondo agentūra informuoja, kad vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V- 2372 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-1601 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-08-K priemonės „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 157-7441), tikslinamas Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti Nr. 01.

Pagal patikslintą Aprašą galimi pareiškėjai ir partneriai yra mokslo ir studijų institucijos, registruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre.

Taip pat tikslinama galutinė paraiškų pateikimo data - 2012 m. vasario 20 d. 17.30 val. Siunčiant paštu išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2012 m. vasario 20 d.

Kita informacija, nenurodyta šiame skelbime, atitinka informaciją, nurodytą Kvietime teikti paraiškas Nr. 01, paskelbtame Informaciniuose pranešimuose (Nr. 74 (1)) ir Lietuvos žiniose 2011 m. rugsėjo 16 d.

Aprašas ir jo pakeitimai skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-01-05

Susiję kvietimai