Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal ,,Diskriminacijos mažinimo ir socialinių problemų prevencijos darbo rinkoje“ priemonę

Paramos priemonė1
VP1-1.3-SADM-01-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2012-01-20         Galioja iki: 2012-04-02        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
347 544,02 €
Prašomas finansavimas:
1 369 869,45 €
Skirtas finansavimas:
343 464,44 €

Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal ,,Diskriminacijos mažinimo ir socialinių problemų prevencijos darbo rinkoje“ priemonę

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.3-SADM-01-K ,,Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ (toliau vadinama – priemonė). Kvietimo Nr. -VP1-1.3-SADM-01-K-01.

Projektų atrankos būdas: projektų konkursas.                       

Priemonės tikslas: mažinti diskriminaciją darbo rinkoje, skatinti moterų ir vyrų lygybę ir išvengti socialinių problemų atsiradimo, šiuo tikslu informuoti ir šviesti visuomenę.

Priemonės remiamos veiklos sritys:
Įvairaus pobūdžio švietėjiškos, informacinės ar mokomojo pobūdžio veiklos (priemonės, renginiai) diskriminacijos darbo rinkoje Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme (Žin., 2003, Nr. 114-5115; 2008, Nr. 76-2998) numatytais pagrindais (lytis, rasė, tautybė, kalba, kilmė, socialinė padėtis, tikėjimas, įsitikinimai ar pažiūros, amžius, lytinė orientacija, negalia, etninė priklausomybė, religija) prevencijos srityje, t.y.:
1.     laidos ar laidų ciklai apie žmogaus teises, įvairovę darbe bei pagarbą ir toleranciją konkrečioms asmenų grupėms, patiriančioms ar turinčioms riziką patirti diskriminaciją Lygių galimybių įstatyme nustatytais pagrindais. Tokia veikla gali būti skirta ne tik plačiajai visuomenei, bet ir specialistų grupėms (socialiniams darbuotojams, medikams, teisėsaugos darbuotojams ir kt.). Laidų transliacija galima ne tik per televiziją, radiją, bet ir internetiniuose portaluose. Įvairovė darbe šiame kontekste suprantama kaip siekis darbo aplinkoje sudaryti visiems dirbantiesiems tokias sąlygas, kad jie nebūtų diskriminuojami Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme nustatytais pagrindais;
2.     nevyriausybinių organizacijų, profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų švietimas, jų bendradarbiavimo stiprinimas, informuojant jų narius apie ES ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus lygių galimybių srityje, tinkamų sąlygų sudarymą, gerosios praktikos atvejų ir įvairovės darbe įgyvendinimo metodų sklaida (paskaitos, apvalaus stalo diskusijos, informacinės medžiagos pateikimas ir kt.);
3.     plačiajai visuomenei ir konkrečioms visuomenės grupėms (moksleiviams, jaunimui, pagyvenusiems asmenims, imigrantams, neįgaliesiems ir kt.) skirtos priemonės apie lygių galimybių užtikrinimą darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime, lygias galimybes vartotojų teisių apsaugos, sveikatos priežiūros, kultūros, socialinės apsaugos, švietimo, sporto ir kt. srityse, apie diskriminacijos atvejų atpažinimą, vertybinį ir teisinį jų vertinimą, teisines galimybes skųstis dėl diskriminacijos, apie toleranciją ir pagarbą žmogui ir jo šeimai, ir kt., vykdomos įprastais ir inovatyviais metodais (pvz., meninės raiškos, agitaciniai, kultūrinio ar mokslinio pobūdžio renginiai, mugės, klubai, atviros pamokos, susitikimai su žymiais žmonėmis, išvažiuojamieji renginiai susitikti su bendruomenėmis, diskusijos ir kt.).

 

Galimi pareiškėjai pagal šią priemonę:
1. valstybės ar savivaldybių biudžetinės įstaigos;
2. viešosios įstaigos;
3. asociacijos;
4. labdaros ir paramos fondai;
5. profesinės sąjungos ir jų susivienijimai;
6. religinės bendruomenės ir bendrijos;
7. tarptautinės organizacijos;
8. Prekybos, pramonės ir amatų rūmai;
9. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (Projektų finansavimo sąlygų aprašas, paraiškos forma ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt, ministerijos svetainėje http://esf.socmin.lt/. Informacija apie organizuojamus mokymus bei teikiamas konsultacijas skelbiama Agentūros svetainėje adresu www.esf.lt.

Paraiškos turi būti pateiktos užklijuotame voke vienu iš šių būdų:
- įteiktos asmeniškai pareiškėjo ar jį atstovaujančio asmens;
- pristatytos pašto kurjerio;
- atsiųstos paštu.

Galutinė paraiškų pateikimo data 2012 m. balandžio 2 d., 17.00 val. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2012 m. balandžio 2 d. Vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Paraiškos Agentūrai turi būti pateiktos šiuo adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius.

 

Konsultacijos teikiamos:

Dėl projekto idėjos, tikslų, jų atitikties nacionaliniams dokumentams: telefonu - (8 ~ 5) 266 8158, faksu - (8 ~ 5) 266 4209, el.paštu- rimantas.garbstas@socmin.lt.

Dėl dalyvavimo konkurse tvarkos ir sąlygų,  paraiškos rengimo ir pildymo bei finansinių klausimų: telefonais - (8 ~ 5) 261 2841, (8 ~ 5) 246 1834, (8 ~ 5) 260 8452, el. paštu - tadas.janusauskas@esf.lt, marina.chelt@esf.lt, lina.markeviciene@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-01-20

Susiję kvietimai