Paskelbtas kvietimas

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“

Paramos priemonė1
VP1-1.1-SADM-01-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2012-10-03         Galioja iki: 2012-12-10        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
9 557 460,61 €
Prašomas finansavimas:
42 237 478,81 €
Skirtas finansavimas:
13 582 264,78 €

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-01-K „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ (toliau – Priemonė). Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

 

Priemonės tikslas: tobulinti darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus įmonėse, didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių.

Priemonės remiamos veiklos sritys: įmonių darbuotojų ir vadovų mokymai (toliau – mokymas) ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius, bendruosius įgūdžius).

Galimi pareiškėjai pagal šią priemonę:
1) valstybės ir savivaldybių įmonės ir privatieji juridiniai asmenys;
2) asociacijos, savanoriškumo principu jungiančios Lietuvos Respublikos įvairių ūkio šakų, regionų, kitų asocijuotų struktūrų ir pavienių ūkių subjektus;
3) pramonės, prekybos ir amatų rūmai.

 

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (Projektų finansavimo sąlygų aprašas, paraiškos forma ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt, ministerijos svetainėje http://esf.socmin.lt/. Informacija apie organizuojamus mokymus bei teikiamas konsultacijas skelbiama Agentūros svetainėje, adresu www.esf.lt.

 

Paraiškos turi būti pateiktos užklijuotame voke vienu iš šių būdų:
- įteiktos asmeniškai pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
- pristatytos pašto kurjerio;
- atsiųstos paštu.

 

Galutinė paraiškų pateikimo data 2012 m. gruodžio mėn. 10 d., 16 val. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2012 m. gruodžio mėn. 10 d. Vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Paraiškos Agentūrai turi būti pateiktos šiuo adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius.

 

  Telefonais Faksu El. paštu

Dėl projekto idėjos, tikslų, jų atitikties nacionaliniams dokumentams

 

tel. (8 ~ 5) 266 81 93 (8 ~ 5) 266 4209 zaneta.maskalioviene@socmin.lt

Dėl dalyvavimo konkurse tvarkos ir sąlygų, paraiškos rengimo ir pildymo bei finansinių klausimų

 

(8 ~ 5) 250 0254
(8 ~ 5) 250 0243
(8 ~ 5) 261 0406
(8 ~ 5) 250 0265
(8 ~ 5) 264 6239

ramunas.kalesnykas@esf.lt,                            

 rita.veniukeviciene@esf.lt,                                   

paulius.blazinskas@esf.lt,                               

dovile.celesiute@esf.lt.

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2012-10-03

Susiję kvietimai