Paskelbtas kvietimas

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas mokslinių tyrimų finansavimui pagal Visuotinės dotacijos priemonę (III kvietimas)

Paramos priemonė1
VP1-3.1-ŠMM-07-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2012-10-10         Galioja iki: 2012-12-10        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
8 756 371,64 €
Prašomas finansavimas:
21 415 845,34 €
Skirtas finansavimas:
9 627 415,14 €

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas mokslinių tyrimų finansavimui pagal Visuotinės dotacijos priemonę (III kvietimas)

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti ir projektams įgyvendinti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ (toliau – Priemonė).

PRIEMONĖS TIKSLAS IR REMIAMOS VEIKLOS

Priemonės tikslas – skatinti patyrusių ir jaunųjų mokslininkų tarptautinio lygio mokslinius tyrimus ir mobilumą, taip pritraukti aukšto lygio mokslininkus į Lietuvos mokslinių tyrimų erdvę, stiprinti jos konkurencingumą pasaulyje.

Pagal Priemonę remiamos veiklos:

  1. Lietuvos aukšto (tarptautinio) lygio mokslininkų ir kitų tyrėjų Lietuvos mokslo ir studijų institucijose atliekami moksliniai tyrimai;
  2. užsienyje gyvenančių aukšto (tarptautinio) lygio mokslininkų ir kitų tyrėjų Lietuvos mokslo ir studijų institucijose atliekami moksliniai tyrimai.

NUMATYTAS FINANSAVIMAS, GALIMI PAREIŠKĖJAI, REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

Šio kvietimo projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 30 234 000 Lt. Pareiškėju gali būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija kartu su mokslinio tyrimo vadovu ir (arba) mokslinio tyrimo grupės nariais, jei jie atitinka kvietimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Galimybė pareiškėjui teikti paraišką su partneriu nenumatoma. Pagal priemonę finansuojama iki 100 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų – nuo 400 tūkst. iki 1 mln. litų mokslinių tyrimų projektui vykdyti. Projekto trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 24 mėn. ir ne ilgesnė kaip 26 mėn.

KVIETIMO DOKUMENTAI, PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Kvietimo dokumentai (Priemonės aprašas, patvirtintas Tarybos 2011 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. VII-89 (Žin., 2011, Nr. 158-7509) su vėlesniais pakeitimais, paraiškos forma) ir kita informacija pareiškėjams skelbiami Tarybos svetainėje ir ES struktūrinės paramos svetainėje.

Paraiškos pagal Priemonės apraše nustatytus reikalavimus turi būti teikiamos lietuvių ir anglų kalbomis ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 10 d. 16.00 val. adresu (Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius, Lietuva).

Paraiškos priimamos 157 kab. Tarybos darbo metu nuo kvietimo paskelbimo dienos iki paraiškų pateikimo termino, jeigu įteikiama asmeniškai arba naudojantis pasiuntinių teikiamomis paslaugomis. Paraiškos turi būti išsiųstos ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 10 d. (pagal išsiuntimo datą pašto spaude), jeigu siunčiama paštu.

PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS

Informaciją pareiškėjams teikia Tarybos Mokslo fondo Mokslo finansavimo departamento Paramos tyrėjams skyriaus specialistai:

Projektų koordinatoriai:

Edita Prelgauskaitė, tel. (8 5) 261 6132, e. p. edita.prelgauskaite@lmt.lt,

Jolanta Sabestinaitė, tel. (8 5) 261 6132, e. p. jolanta.sabestinaite@lmt.lt, 

Zita Šimanauskaitė, tel. (8 5) 261 6132, e. p. zita.simanauskaite@lmt.lt,

Ilona Monstavičienė, tel. (8 5) 261 3608, e. p. Ilona.monstaviciene@lmt.lt,

Vaida Vansevičienė, tel. (8 5) 261 3608, e. p. vaida.vanseviciene@lmt.lt.

Projektų finansininkai:

Jogaila Mackevičius, tel. (8 5) 261 6133, e. p. jogaila.mackevicius@lmt.lt,

Sergej Tkačenko, tel. (8 5) 261 6133, e. p. sergej.tkacenko@lmt.lt,

Violeta Zdanevičienė, tel. (8 5) 261 3608, e. p. violeta.zdaneviciene@lmt.lt,

Vilma Piaseckienė, tel. (8 5) 261 6133, e. p. vilma.piaseckiene@lmt.ltLietuvos mokslo taryba. Informacija atnaujinta 2012-10-10

Susiję kvietimai