Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“

Paramos priemonė1
VP1-1.3-SADM-01-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2013-03-20         Galioja iki: 2013-05-20        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
1 105 189,99 €
Prašomas finansavimas:
2 269 251,78 €
Skirtas finansavimas:
1 047 127,71 €

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.3-SADM-01-K „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ (toliau – Priemonė). Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

 

Priemonės tikslas: mažinti diskriminaciją darbo rinkoje, skatinti moterų ir vyrų lygias galimybes ir išvengti socialinių problemų atsiradimo, šiuo tikslu informuoti ir šviesti visuomenę.

Priemonės remiamos veiklos sritys:

  1. prekybos žmonėmis prevencijos priemonių vykdymas;
  2. priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos priemonių vykdymas;
  3. moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimo, užtikrinant moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje (ekonominėje veikloje), priemonių vykdymas.

Galimi pareiškėjai pagal šią priemonę:

1) valstybės ar savivaldybių biudžetinės įstaigos;

2) viešosios įstaigos;

3) asociacijos;

4) labdaros ir paramos fondai;

5) profesinės sąjungos ir jų susivienijimai;

6) religinės bendruomenės ir bendrijos;

7) tarptautinės organizacijos;

8) Prekybos, pramonės ir amatų rūmai;

9) Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (Projektų finansavimo sąlygų aprašas, paraiškos forma ir kiti dokumentai) skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt, ministerijos svetainėje http://esf.socmin.lt/. Informacija apie organizuojamus mokymus bei teikiamas konsultacijas skelbiama Agentūros svetainėje adresu www.esf.lt.

Paraiškos turi būti pateiktos užklijuotame voke vienu iš šių būdų:

- įteiktos asmeniškai pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;

- pristatytos pašto kurjerio;

- atsiųstos paštu.

Galutinė paraiškų pateikimo data 2013 m. gegužės mėn. 20 d., 16 val. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2013 m. gegužės mėn. 20 d. Vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Paraiškos Agentūrai turi būti pateiktos šiuo adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius.

Projektų finansavimo sąlygų aprašą galite rasti čia.

 

 

Telefonais

Faksu

El. paštu

Dėl projekto idėjos, tikslų, jų atitikties nacionaliniams dokumentams

(8 ~ 5) 266 81 58

(8 ~ 5) 266 4209

rimantas.garbstas@socmin.lt.

Dėl dalyvavimo konkurse tvarkos ir sąlygų, paraiškos rengimo ir pildymo bei finansinių klausimų

(8 ~ 5) 260 84 52

(8 ~ 5) 246 18 34

(8 ~ 5) 264 93 47

 

(8 ~ 5) 264 6239

lina.markeviciene@esf.lt, lina.gailiusaite@esf.lt, ana.beznoscenko@esf.lt

 

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-03-20

Susiję kvietimai