Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Socialinio dialogo skatinimas"

Paramos priemonė1
VP1-1.1-SADM-02-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2013-07-03         Galioja iki: 2013-09-02        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
1 737 720,11 €
Prašomas finansavimas:
1 037 099,43 €
Skirtas finansavimas:
433 278,83 €

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Socialinio dialogo skatinimas"

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau vadinama – ŽIPVP) I prioriteto priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-02-K „Socialinio dialogo skatinimas“ (toliau vadinama – Priemonė).                   

 

Priemonės tikslas: ugdyti darbdavių, darbdavių organizacijų ir jų asociacijų, profesinių sąjungų ir jų susivienijimų socialinės partnerystės srities gebėjimus, tobulinti kolektyvinius darbo santykius, skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą, informuoti ir šviesti profesinių sąjungų narius ir visuomenę apie socialinio dialogo plėtrą.

Priemonės remiamos veiklos sritys:

1. darbdavių (įmonių, įstaigų ar organizacijų ir jų struktūrinių padalinių vadovų ar jų įgaliotų atstovų) ir profesinių sąjungų vadovų ar jų įgaliotų atstovų, darbo tarybų pirmininkų, pavaduotojų mokymas kolektyvinių sutarčių rengimo, derybų taktikos, konfliktų ir krizių valdymo, nelegalaus darbo prevencijos, lanksčių ir inovatyvių darbo formų diegimo, lyčių lygybės darbe užtikrinimo, taip pat kitais klausimais, susijusiais su socialinio dialogo gebėjimų tobulinimu;

2. darbuotojų švietimas, mokymas darbdavių ir darbuotojų teisių ir pareigų, kolektyvinių sutarčių rengimo, lyčių lygybės darbe užtikrinimo, kitos darbuotojų švietimo ar informavimo veiklos, susijusios su darbo sauga ir sveikata darbe, darbo sąlygų gerinimu, kitais su darbo santykiais susijusiais klausimais;

3. veikla, skatinanti steigti įmonėse darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus (pvz., mokymas, apskritieji stalai, susipažinimas su gerosios praktikos pavyzdžiais ir kita);

4. partnerystės principų diegimo skatinimo akcijos, skirtos pasidalyti patirtimi arba ją perimti iš užsienio partnerių;

5. informacinės medžiagos (pvz. gerosios patirties socialinio dialogo vystymo, derybų vedimo, kolektyvinių sutarčių pasirašymo klausimais ir kt.) parengimas ir sklaida.

Galimi pareiškėjai pagal šią priemonę:

1. darbdaviai (kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos darbo kodekse (Žin., 2002, Nr. 64-2569), išskyrus ūkininkus ir darbdavius fizinius asmenis;

2. įmonėse, įstaigose ar organizacijose įsteigtos profesinės sąjungos.

 

Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai (ŽIPVP priedas, projektų finansavimo sąlygų aprašas, paraiškos forma ir kiti dokumentai) skelbiami Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje www.esparama.lt. Informacija apie organizuojamus mokymus bei teikiamas konsultacijas skelbiama Agentūros svetainėje adresu www.esf.lt.

 

Paraiškos turi būti pateiktos užklijuotame voke vienu iš šių būdų:

- įteiktos asmeniškai pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;

- pristatytos pašto kurjerio;

- atsiųstos paštu.

Galutinė paraiškų pateikimo data 2013 m. rugsėjo mėn. 2 d., 16.00 val. Siunčiant paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2013 m. rugsėjo mėn. 2 d. Vėliau gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu:

Europos socialinio fondo agentūra

Gynėjų g. 16

LT-01109 Vilnius

 

Telefonai pasiteirauti:

  

 

Telefonais

Faksu

 

El. paštu

 

Dėl projekto idėjos, tikslų, jų atitikties nacionaliniams dokumentams (8 5) 266 8194 (8 5) 266 4209 Liongina.Beinoraviciene@socmin.lt
Dėl dalyvavimo konkurse tvarkos ir sąlygų, paraiškos rengimo ir pildymo bei finansinių klausimų

(8 5) 246 1745

(8 5) 264 6244

(8 5) 241 3160

 

(8  5) 264 6239

jolanta.ovcerkaite@esf.lt

kristina.kairyte@esf.lt

viktorija.mickuviene@esf.lt

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-07-03

Susiję kvietimai