Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“

Paramos priemonė1
VP1-1.1-SADM-14-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2013-07-31         Galioja iki: 2013-08-19        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“

Europos socialinio fondo agentūra (toliau - Agentūra) 2013 m. liepos 31 d. Viešajai įstaigai Raseinių socialinių paslaugų centrui išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką finansavimui gauti pagal priemonę „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ (sąrašo Nr. VP1-1.1-SADM-14-V-03). Pasiūlymas išsiųstas vadovaujantis 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-14-V priemonės „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ (toliau - priemonė) projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau - Aprašas), patvirtintu Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-528, bei valstybės projektų sąrašu Nr. VP1-1.1-SADM-14-V-03, patvirtintu Socialinės apsaugos ir darbo  ministro 2013 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. A1-442.

 

Priemonės tikslas – sukurti ir plėtoti kokybišką integralią pagalbą (socialinės globos ir slaugos) namuose asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą šeimos nariams, siekiant padėti suaugusiems šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

 

Priemonės remiamos veiklos:

1. bandomųjų projektų, kuriais numatoma plėtoti kokybišką integralią pagalbą (dienos socialinę globą ir slaugą) neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, įgyvendinimas:

1.1. mobilių komandų kūrimasis, į socialinį darbą dirbančiųjų komandą įtraukiant slaugos specialistus, reikalui esant, reabilitacijos specialistus ir mokant jiems darbo užmokestį bei susijusias darbdavio įsipareigojimų išlaidas;

1.2. mobilių komandų darbuotojų, taip pat savanorių, su kuriais yra sudarytos ne trumpesnės kaip 3 mėnesių savanoriško darbo sutartys, bendrieji ir specialieji mokymai, kvalifikacijos tobulinimas;

1.3. integralios pagalbos teikimas bei konsultavimo paslaugų teikimas šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius ar senyvo amžiaus asmenis;

1.4. metodinė (techninė) pagalba įstaigai įgyjant reikiamas licencijas, higienos pasus bendruomeninei slaugai į namus teikti (jei įstaiga to neturi), esant poreikiui – reabilitacijos į namus paslaugoms teikti;

1.5. neformalios pagalbos skatinimas ir palaikymas į integralios pagalbos organizavimą ir teikimą įtraukiant savanorius, bendruomenės narius.    

 

Paraiška pagal Apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Agentūrai iki 2013 m. rugpjūčio 19 d. 17.00 val. Paraiškos teikiamos adresu: Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

 

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Tarpinė institucija: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Informaciją teikia Viktorija Venė, tel. (8 5) 261 1768, el. paštas viktorija.vene@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2013-07-31

Susiję kvietimai