UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)

INVEGA

Informacija apie naudos gavėjus

INVEGA teikia šias paslaugas:

Toliau pateikiame platesnę informaciją apie INVEGA šiuo metu teikiamas paslaugas bei konkrečius šių paslaugų naudos gavėjų - paremtų SVV subjektų sąrašus ir duomenis apie panaudotas ES SF lėšas.

 

Dalinis paskolų palūkanų kompensavimas

Sprendimai kompensuoti palūkanas iki 2014-09-30.

Dalinio palūkanų kompensavimo tikslas – palengvinti smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų, finansų įstaigoms grąžinančių paskolas ar vykdančių lizingo (finansinės nuomos) sutartyse nustatytus įsipareigojimus, finansinę naštą ir papildomai skatinti įmonių plėtrą. Paskolų palūkanos už SVV subjektų imamas paskolas iš dalies kompensuojamos tiems SVV subjektams, kurie yra gavę INVEGOS garantiją už paskolą ir nuo 2008 metų gruodžio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. mokės palūkanas, bei tie, kurie skolinasi verslui be INVEGOS garantijos.

Daliniu paskolos palūkanų kompensavimu galima pasinaudoti ir paskolai su INVEGA garantija, ir negarantuotoms paskoloms (iki 50 proc.), o paskolos iš Verslumo skatinimo fondo gali būti kompensuojama net 95 proc. palūkanų.

 

Invegos fondas

INVEGOS fondas įgyvendina Ekonomikos augimo veiksmų programos (EAVP) 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Kontroliuojantieji fondai". INVEGOS fondas įsteigtas įgyvendinant JEREMIE iniciatyvą.

INVEGOS fondo veikla pagrįsta skolinimo principu, pagal kurį atrinktiems bankams skiriamos lėšos, kurias bankai savo rizika skolina SVV subjektams. INVEGOS fondas neprisiima suteiktų kreditų rizikos, taip pat nedengia kreditų administravimo kaštų. Esant ribotoms galimybėms bankams pritraukti finansinių išteklių (pasiskolinti finansinėse rinkose ar pritraukti lėšas indėlių forma), sudaryta galimybė palankiomis sąlygomis pasiskolinti tikslines lėšas ir jas panaudoti savo paskolų portfelių augimui – tai bankams yra naudinga. INVEGOS fondo skirtas lėšas atrinktieji bankai perskolina kreditų forma. Konkrečios galimos lengvatinės skolinimo sąlygos paskolų gavėjams yra derybų su bankais objektas. Skolinimo bankams sąlygos atitinka rinkos sąlygas, kad būtų išvengta valstybės pagalbos bankams. INVEGOS fondas skiria iki 100 proc. kapitalo, tačiau visą skolinimo ir paskolų negrąžinimo riziką prisiima atrinkti bankai.

INVEGOS fondas valdo dvi priemones – „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“ ir „Atviras kreditų fondas“. Iš viso INVEGOS fondui skirta 200 mln. Lt.

 

Mažų kreditų teikimas – 2 etapas

MK2 naudos gavėjai iki 2014 09 30

MK2 lėšų panaudojimas iki 2014 09 30

Mažų kreditų teikimas yra viena iš Ekonomikos augimo veiksmų programos ir Ekonomikos skatinimo plano dalių, atverianti daugiau galimybių smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams skolintis bei didinanti verslo produktyvumo lygį, sudarydama palankią aplinką verslui.

Maži kreditai SVV subjektams teikiami už žemesnes nei rinkoje esančias palūkanas. Iš viso priemonei skirta 100 mln. Lt ES struktūrinių fondų lėšų. Šios lėšos perskolintos atranką laimėjusiems bankams: Šiaulių bankui, Medicinos bankui. Bankai ES SF pinigus verslui privalės išskolinti per pirminį išskolinimo terminą – 6 mėnesius nuo lėšų pervedimo dienos. Ne mažiau kaip 50 proc. mažiems kreditams skirtų lėšų sumos turės būti išskolinta per 4 mėnesius nuo lėšų pervedimo dienos.

Maksimali bankų marža, kurią bankai įsipareigoja taikyti mažiems kreditams, neviršys 2,2 proc. Laimėję bankai įsipareigoja nuo INVEGOS fondo pervestos ir bankų mažiems kreditams nepanaudotų lėšų sumos mokėti 3 mėn. VILIBOR +0,1 proc. dydžio metines palūkanas. Jei mažo kredito gavėjo vykdomo projekto vieta yra Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse, nuo panaudotų lėšų sumos minėti bankai mokės 3 mėn. VILIBOR –1 proc., bet ne mažiau kaip 3 proc. metinių palūkanų, kitose savivaldybėse – 3 mėn. VILIBOR –2 proc., bet ne mažiau kaip 2 proc. metinių palūkanų.

Bankas per 12 mėnesių laikotarpį vienam kredito gavėjui gali suteikti ne daugiau kaip vieną mažą kreditą. Mažiems kreditams teikti skirtos lėšos bankams skolinamos ne ilgiau kaip iki 2014 m. gruodžio 31 d. Skolinimosi sąlygos SVV subjektui:

  • Maksimalus mažo kredito dydis – 350 000 Lt.
  • Mažo kredito gavėjas – Lietuvos teritorijoje veikianti Lietuvoje įregistruota įmonė, atitinkanti labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės apibrėžimą pagal SVV įstatymą (įmonės turės pateikti Bankui SVV statuso deklaraciją).
  • Projektai įgyvendinami Lietuvos teritorijoje.
  • Investicijoms ar apyvartinėms lėšoms finansuoti (tik ilgalaikio ar trumpalaikio kredito forma), sutartis pasirašyta ne anksčiau kaip 2009-05-01.
  • Maži kreditai negali būti teikiami kreditų gavėjų turimų kreditų ar finansinių įsipareigojimų refinansavimui tame pačiame banke ar kitoje finansų įstaigoje.
  • Maži kreditai teikiami tik litais.

Kredito gavėjui grąžinus mažą kreditą ar jo dalį, gautos lėšos bus panaudojamos tik naujiems mažiems kreditams teikti.

 

Atviras kreditų fondas

AKF lėšų gavėjai iki 2014 09 30

AKF lėšų panaudojimas iki 2014 09 30

AKF lėšų panaudojimas per 2014 m. III ketv.

Atviras kreditų fondas – tai INVEGOS fondo, įsteigto 2009-04-07 Finansavimo sutartimi, finansinės inžinerijos priemonė „Atviras kreditų fondas“ (AKF), kuriai skirta 100 mln. Lt ES struktūrinių fondų lėšų. Ši priemonė įgyvendinama kaip atviras kreditų fondas finansiniams tarpininkams, teikiantiems kreditus smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams. Lėšos AKF numatytos INVEGOS fonde. Šios priemonės įgyvendinime gali dalyvauti visi finansiniai tarpininkai, atitinkantys nustatytus kriterijus ir pasirašę atviros kredito linijos sutartis.

Apie AKF likutį INVEGA operatyviai informuos finansinius tarpininkus, informaciją skelbdama internetinėje svetainėje www.invega.lt.

Kreditai iš AKF lėšų SVV subjektams gali būti teikiami litais ir eurais investicijoms ar apyvartinėms lėšoms finansuoti, jei po tokio finansavimo plečiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto veikla ir didinamas jo konkurencingumas.

Iš AKF lėšų paskoloms gali būti skirta ne daugiau kaip 75 proc. kredito sumos, o likusius ne mažiau kaip 25 proc. bankai turės pridėti iš nuosavų lėšų. AKF lėšos bankams skolinamos bankų suteiktų kreditų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki 2015-12-31.

Už paskolą litais SVV subjektai mokės ne daugiau kaip 10 proc. palūkanų (3 mėn. VILIBOR +0,1 proc., bet ne daugiau kaip 7 proc. ir ne mažiau 2 proc. metinių palūkanų, plius banko maržą, kurios maksimalus dydis neturės viršyti 3 proc.), o už paskolą eurais – ne daugiau kaip 6 proc. metinių palūkanų (3 mėn. EURIBOR +0,1 proc., bet ne daugiau 3 proc. ir ne mažiau 1 proc. metinių palūkanų, plius banko maržą, kurios maksimalus dydis neturės viršyti 3 proc.).

Per 12 mėnesių laikotarpį vienam SVV subjektui gali būti suteikti ne daugiau kaip du kreditai. Kreditai SVV subjektams gali būti teikiami ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui.

 

Garantijų fondas

Duomenys apie suteiktas garantijas iki 2014-09-30

Naudos gavėjų, įtrauktų į Garantijų fondą, sąrašas iki 2014 09 30

Garantijų fondas įsteigtas LR ūkio ministerijos, LR finansų ministerijos ir INVEGA 2009 m. rugpjūčio 31 d. pasirašyta trišale sutartimi Nr. 11K-04018-661. Garantijų fondas veikia kaip INVEGOS sukontraktuoto tinkamo garantijų portfelio nuostolių pergarantavimo schema, t. y iš Garantijų fondo lėšų INVEGAI kompensuojama 80 proc. kiekvienos į Garantijų fondo pergarantuojamą portfelį įtrauktos tinkamos garantijos išmokos, sumokėtos finansų įstaigai, sumos. 80 proc. tinkamų garantijų portfelio išmokų bus kompensuojama iš Garantijų fondo lėšų, o likusi 20 proc. išmokų dalis bus finansuojama INVEGOS lėšomis, gautomis garantijos atlyginimo forma. Taip pat Garantijų fondas kompensuoja INVEGAI administravimo kaštus, patirtus tinkamam garantijų portfeliui sukontraktuoti, prižiūrėti bei apskaityti ir patirtus po Garantijų fondo finansavimo sutarties pasirašymo. Šiam tikslui įgyvendinti iš viso Garantijų fondui skirta 129 mln. Lt ES struktūrinių fondų lėšų.

Garantijų fondo galiojimo laikotarpis – iki 2015 m. gruodžio 31 d., t. y. į Garantijų fondo pergarantuojamą garantijų portfelį turi būti traukiamos tik tos garantijos, kurių pagal pateiktą paskolos grąžinimo grafiką apskaičiuotas garantijos galiojimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 2015 m. gruodžio 31 d.

INVEGA, išduodama garantijas, kurios patenka į Garantijų fondo schemą, t. y. turėdama garantijų portfelio pergarantavimą (80 proc. garantijų išmokų sumos kompensavimą), gali taikyti žymiai mažesnį garantijos atlyginimą, kurį moka galutinis garantijos naudos gavėjas – smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas (SVV), palyginti su „saugaus uosto“ principais nustatytu garantijos atlyginimu. Tokiu būdu INVEGOS garantija sumažina SVV verslo finansavimo kaštus, lengvinamas SVV priėjimas prie finansavimo šaltinių. Be to, gavusi išmokų kompensavimą, INVEGA kredito įstaigoms galės suteikti daugiau individualių garantijų ir taip bus skatinama SVV plėtra. Kitaip tariant, Garantijų fondas – realūs pinigai, kuriais užtikrinama, kad INVEGA turės lėšų išmokėti kredito įstaigoms išmokas už SVV neįvykdytus įsipareigojimus, už kuriuos garantavo Invega.

 

Verslumo skatinimo fondas

Naudos gavėjų, įtrauktų į VSF, sąrašas iki 2014 09 30

Duomenys apie VSF rezultatus iki 2014 09 30

Verslumo skatinimo priemonės tikslas – sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims pradėti savo verslą, taip pat socialinėms įmonėms plėtoti savo verslą, naudojantis finansų inžinerijos priemone, tuo skatinant verslumą ir savarankišką užimtumą bei naujų darbo vietų kūrimą. Priemonės įgyvendinimas (paskolų teikimas ir (ar) subsidijos) bus derinamos su pradedančiųjų verslą mokymu ir konsultavimu, pagalba rengiant bei įgyvendinant verslo planus.

Verslumo skatinimo fondas įsteigtas įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę "Verslumo skatinimas".

Šio fondo valdytoja paskirta INVEGA, kuri viešojo pirkimo būdu atrinko Priemonės valdytoją - Lietuvos centrinę kredito uniją, (LCKU) kuri atstovauja 57 Lietuvoje veikiančių kredito unijų konsorciumui. LCKU teiks paskolas labai mažoms, mažoms įmonėms, verslininkams, pradedantiems verslą, ir socialinėms įmonėms, plėtojančioms verslą, derindama su pradedančiųjų verslą mokymu ir konsultavimu.

Mokymo ir konsultavimo veiklos bus įgyvendinamos keliais etapais*:
1) asmens verslumo gebėjimų įvertinimas. Neturintiems verslumo žinių ir patirties bus organizuojami bendrieji mokymai (pvz., apie įmonių steigimą, verslo plano rengimą, finansinę apskaitą ir pan.);
2) konsultacijos dėl verslo planų rengimo;
3) konsultacijos gavusiems paskolą ir pradedantiems verslą.

*Mokymai ir konsultavimas nėra privalomos veiklos. Jeigu nustatoma, kad asmuo turi verslumo žinių ir patirties, savo jėgomis parengęs verslo planą jis gali iš karto prašyti paskolos.

Paskolų teikimo sąlygos:

Paskolų gavėjai:

1) labai mažos, mažos  įmonės bei verslininkai (fiziniai asmenys, dirbantys pagal individualią veiklą arba verslo liudijimą), kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, registruoti ir veikiantys ne ilgiau nei vienerius metus; Tam, kad būtų tuo įsitikinta, projekto vykdytojas turi deklaruoti statusą – užpildyti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją (jos formą galima rasti www.ukmin.lt arba www.invega.lt).

2) socialinės įmonės, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatyme, plėtojančios verslą.

Paskolos dydis – iki 86 tūkst. Lt.
Paskolos valiuta – litai.
Paskolos palūkanų norma – paskolos gavėjas turi mokėti 3 mėn. VILIBOR +0,1 proc., bet ne mažiau kaip 2 proc. ir ne daugiau kaip 6 proc. metinių palūkanų, plius kredito unijos maržą (pastovią palūkanų dalį), kuri negali viršyti 3,49 proc.
Paskolos administravimo mokesčiai – už suteikiamą paskolą jos gavėjui nėra taikomi jokie administravimo mokesčiai.

Paskolų teikimo lengvatinės priemonės:

 

Subsidijos verslumui skatinti

Naudos gavėjų sąrašas (iki 2014 09 30)

Pradedantieji verslininkai, kurie pasinaudojo ar dar pasinaudos palankiu Verslumo skatinimo fondo kreditu verslui plėtoti ar įkurti, jau gali kreiptis dėl papildomos paramos. Jų darbuotojams gali būti iš dalies kompensuojamos darbo užmokesčio išlaidos.

 

Parama pirmajam darbui

Naudos gavėjų sąrašas (iki 2014 09 30)

Priemonė skirta jaunimo užimtumui skatinti.
Darbdaviams, kurie įdarbino darbinės patirties neturinčius darbuotojus, kompensuojama dalis pirmą kartą įsidarbinusio jauno žmogaus darbo užmokesčio.

 


UAB „Investicijų ir verslo garantijos“. Informacija atnaujinta 2014-12-15
Institucijų informacija
MINISTERIJOS IR IVPK IVPK Logotipas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Susisiekimo ministerijos * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją AM Logotipas LR Aplinkos ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją FM Logotipas LR Finansų ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją SADM Logotipas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją SM Logotipas LR Susisiekimo ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją SAM Logotipas LR Sveikatos apsaugos ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją VRM Logotipas LR Vidaus reikalų ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją ŠMM Logotipas LR Švietimo ir mokslo ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją ŪM Logotipas LR Ūkio ministerija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją Įgyvendinančios institucijos APVA Įgyvendinančios institucijos Aplinkos projektų valdymo agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją CPVA Įgyvendinančios institucijos Centrinė projektų valdymo agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją ESFA Įgyvendinančios institucijos Europos socialinio fondo agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją TID Įgyvendinančios institucijos LR Transporto investicijų direkcija * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją LMT Įgyvendinančios institucijos Lietuvos mokslo taryba * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją LVPA Įgyvendinančios institucijos Lietuvos verslo paramos agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją Visuotinės dotacijos valdytojai LMT Logotipas Lietuvos mokslo taryba * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją MITA Logotipas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją INVEGA Logotipas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją Fondų valdytojai EIB Logotipas Europos investicijų bankas * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją EIF Logotipas Europos investicinis fondas * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją INVEGA Logotipas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ * Čia rasite šios institucijos papildomą informaciją