Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra VP3-1.1-VRM-01-R

Viskas apie priemonę
VP3-1.1-VRM-01-R

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
130 920 054 €
Prašomas finansavimas:
131 322 621,93 €
Skirtas finansavimas:
134 623 116,58 €

Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra

2012 m. balandžio 4 d. LRV nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – mažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypač daug dėmesio skirti būsto sąlygų pagerinimui probleminėse vietovėse – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti teritorinę socialinę sanglaudą plėtotinuose regioniniuose ekonomikos augimo centruose: didinti patrauklumą investicijoms, gerinti gyvenimo kokybę ir aplinką.

Remiamos veiklos:

miestų atgaivinimo kompleksiniai plėtros projektai:

miesto viešųjų erdvių plėtra;

rekreacinių ir aktyvaus poilsio zonų sutvarkymas;

miestų viešųjų traukos centrų (pvz., kultūros centrų, muziejų, viešųjų bibliotekų) infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

esamų pramoninių ir kitų pažeistų (apleistų) teritorijų regeneracija;

parama inovatyvioms vietos gyventojų bendruomenės iniciatyvoms;

techninės dokumentacijos pagal šios priemonės remiamas veiklas rengimas.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina regioninių ekonomikos augimo centrų – Alytaus miesto, Marijampolės, Tauragės rajono, Telšių rajono, Utenos rajono, Mažeikių rajono ir Visagino – savivaldybių administracijos.

(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.

(į viršų)   

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato metinis materialinių investicijų indekso vienam gyventojui padidėjimas regioniniuose ekonomikos augimo centruose (Alytaus miesto savivaldybėje, Marijampolės savivaldybėje, Mažeikių rajono savivaldybėje, Tauragės rajono savivaldybėje, Telšių rajono savivaldybėje, Utenos rajono savivaldybėje ir Visagino savivaldybėje), palyginti su Lietuvos Respublikos indeksu indeksas

1,1

,

kur:

MIRC –materialiniųinvesticijų, tenkančių vienam gyventojui, regioniniuose centruose rodiklis, litais vienam gyventojui;

MILt – materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui, šalyje rodiklis, litais vienam gyventojui;

n – metai, su kuriais lyginamas materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui, pokytis;

n+1– metai, kurių lyginamas materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui, pokytis

veiksmų programos rodiklis
Produkto regioninių ekonomikos augimo centrų integruoti urbanistinės plėtros projektai skaičius

100

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)  

Finansavimo planas

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

415388809

36651954

36651954

0

0

488692717

Regioniniams ekonomikos augimo centrams skiriamų lėšų suma yra proporcinga regioninio ekonomikos augimo centro gyventojų skaičiui.

Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regioninius ekonomikos augimo centrus

(litais)

Eil.
Nr.

Regioniniai ekonomikos augimo centrai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

Suma

 

Iš viso

0

89011886

89011887

59341259

59341259

59341259

59341259

415388809

1.

Alytus

0

22208466

22208466

14805644

14805644

14805644

14805644

103639508

2.

Marijampolė

0

15203230

15203231

10135487

10135487

10135487

10135487

70948409

3.

Mažeikiai

0

13138154

13138154

8758770

8758770

8758770

8758770

61311388

4.

Tauragė

0

9061411

9061410

6040940

6040940

6040940

6040940

42286581

5.

Telšiai

0

9746801

9746802

6497868

6497868

6497868

6497868

45485075

6.

Utena

0

10556810

10556810

7037873

7037873

7037873

7037873

49265112

7.

Visaginas

0

9097014

9097014

6064677

6064677

6064677

6064677

42452736

 

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regioninius ekonomikos augimo centrus

(litais)

Eil. Nr.

Regioniniai ekonomikos augimo centrai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

2014 metai

2015 metai

Suma

  Iš viso

0

0

0

118682514

59341259

59341259

59341259

59341259

59341259

415388809

1. Alytus

0

0

0

29611288

14805644

14805644

14805644

14805644

14805644

103639508

2. Marijampolė

0

0

0

20270974

10135487

10135487

10135487

10135487

10135487

70948409

3. Mažeikiai

0

0

0

17517538

8758770

8758770

8758770

8758770

8758770

61311388

4. Tauragė

0

0

0

12081881

6040940

6040940

6040940

6040940

6040940

42286581

5. Telšiai

0

0

0

12995735

6497868

6497868

6497868

6497868

6497868

45485075

6. Utena

0

0

0

14075747

7037873

7037873

7037873

7037873

7037873

49265112

7. Visaginas

0

0

0

12129351

6064677

6064677

6064677

6064677

6064677

42452736

(į viršų)   

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Pagal priemonę parama teikiama pramoninėms ir kitoms pažeistoms (apleistoms) teritorijoms regeneruoti – pastatams atnaujinti. O Aplinkos ministerijos VP3-1.4-AM-06-R priemonė „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, patvirtintą 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738, patvirtinančiu veiksmų programą „Sanglaudos skatinimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 31 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)6206, prisidės prie uždavinio – paskatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą sudarant sąlygas efektyviai juos pritaikyti gyventojų ir ūkio reikmėms – įgyvendinimo.

 


LR Vidaus reikalų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-05-29

Susiję kvietimai