Dalinis palūkanų kompensavimas VP2-2.3-ŪM-02-V

Viskas apie priemonę
VP2-2.3-ŪM-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.2 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
16 218 721 €
Prašomas finansavimas:
30 120 481,93 €
Skirtas finansavimas:
16 218 721,04 €

Dalinis palūkanų kompensavimas

2013 m. kovo 6 d. LRV nutarimo Nr. 195 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Priemonės įgyvendinimo būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Dalinis palūkanų kompensavimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – pagerinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų (toliau šiame skirsnyje vadinama – SVV subjektas) priėjimą prie finansavimo šaltinių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – palengvinti SVV subjektų, finansų įstaigoms grąžinančių paskolas ar vykdančių lizingo (finansinės nuomos) sutartyse nustatytus įsipareigojimus, finansinę naštą ir papildomai skatinti įmonių plėtrą.

Remiamos veiklos:

garantuotų paskolų palūkanų už SVV subjektų imamas paskolas dalinis kompensavimas tiems SVV subjektams, kurie yra gavę Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtos garantijų institucijos uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ garantiją už paskolą ir nuo 2008 m. gruodžio 1 d. iki 2015 metų pabaigos mokės palūkanas;

palūkanų, mokamų pagal garantuotas lizingo (finansinės nuomos) sutartis, dalinis kompensavimas tiems SVV subjektams, kurie yra gavę Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtos garantijų institucijos uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ garantijas už lizingo (finansinės nuomos) sutartyse nustatytų įsipareigojimų įvykdymą ir 2009–2015 metais mokės palūkanas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Pareiškėjai yra SVV subjektai, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija ir visuotinių dotacijų valdytojas, atrinktas vadovaujantis Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis finansų ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-349 (Žin., 2008, Nr. 132-5093).

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo būdas

Visuotinė dotacija.
(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato paramą gavusios SVV subjektai

skaičius

2400

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

 
(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

74000000

0

0

0

0

74000000

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2013-05-23

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos