Elektroninė demokratija VP2-3.1-IVPK-02-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.3 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
5 026 214 €
Prašomas finansavimas:
4 119 380,27 €
Skirtas finansavimas:
4 787 584,25 €

Elektroninė demokratija

2011 m. liepos 13 d. LRV nutarimo Nr. 788 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Elektroninė demokratija“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – kurti elektronines priemones, kuriomis asmenys galėtų reikšti nuomonę įvairiais valstybės gyvenimo klausimais, teikti pastabas dėl rengiamų teisės aktų, susipažinti su aktualia, operatyvia ir lengvai pasiekiama informacija apie valdžios institucijų rengiamus ir priimtus sprendimus, diskutuoti, keistis nuomonėmis ir kita.

Remiama veikla – veiksmai, skirti informacinių ir ryšių technologijų projektams, didinantiems viešojo administravimo sektoriaus veiklos skaidrumą, atskaitomybę, sprendimų priėmimo kokybę, stiprinantiems bendruomeniškumą ir naujas politinės raiškos formas, rengti.

(į viršų)


 Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės biudžetinės įstaigos;

valstybės įmonės.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakingas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR susisiekimo ministerijos.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.
(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalies padidėjimas (palyginti su 2005 metų rodikliu)

procentiniai punktai

40

veiksmų programos rodiklis
sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias paslaugas, dalis po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo

procentai

70

papildomas rodiklis
Produkto paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos (pagal priemonę bus skaičiuojamos paremtos interaktyvios elektroninės demokratijos paslaugos)

skaičius

3

veiksmų programos rodiklis

 (į viršų)

Finansavimo planas

(litais)    

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

16579440

2925783

0

0

0

19505223

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Susisiekimo ministerijos. Informacija atnaujinta 2011-11-10

Susiję kvietimai