Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste VP2-5.2-SM-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-5.2-SM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.5 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
104 935 052 €
Prašomas finansavimas:
130 019 486,27 €
Skirtas finansavimas:
111 469 948,93 €

Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste

2010 m. liepos 21 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1134 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto – geresnis potencialo panaudojimas ir konkurencingumo didinimas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti uosto krovinių ir keleivių srautus, rekonstruoti ir statyti krantines, gerinti uosto sąveiką su geležinkelių ir kelių transportu.

Remiamos veiklos:

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos gilinimas;

krantinių rekonstravimas ir statyba;

privažiuojamųjų kelių ir geležinkelių, keleivių aptarnavimo infrastruktūros pajėgumų plėtra.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“;

valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Susisiekimo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

padidėjęs ro-ro, ro-PAX laivais gabenamų krovinių kiekis

mln. tonų

1,5

veiksmų programos rodiklis

padidėjęs ro-ro, ro-PAX laivais gabenamų keleivių kiekis

tūkst. keleivių

83

veiksmų programos rodiklis

padidėjęs Klaipėdos geležinkelio mazgo pajėgumas

mln. tonų

5

papildomas rodiklis

Produkto

pastatytos ir rekonstruotos krantinės

metrai

775

veiksmų programos rodiklis

pastatyti ir rekonstruoti geležinkelio stočių keliai

kilometrai

40

papildomas rodiklis

nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai

kilometrai

5

papildomas rodiklis

pastatytas pesčiųjų tiltas per geležinkelį

skaičius

1

papildomas rodiklis

parengti techniniai projektai

skaičius

6

papildomas rodiklis

(į viršų)  

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

473759345

0

0

0

94784062

568543407

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Susisiekimo ministerija. Informacija atnaujinta 2010-08-12

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos