Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas VP2-5.3-SM-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-5.3-SM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.5 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
54 078 755 €
Prašomas finansavimas:
57 710 278,51 €
Skirtas finansavimas:
55 982 991,42 €

Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių

2011 liepos 13 d. LRV nutarimo Nr. 788 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – tobulinti oro uostų ir oro eismo paslaugų teikimo infrastruktūrą, didinti jos pajėgumą, plėtoti teikiamų paslaugų sistemą, modernizuoti skrydžių saugos ir aviacijos saugumo įrangą, didinti oro uostų konkurencingumą liberalizuotoje rinkoje.

Remiamos veiklos:

keleivių terminalų modernizavimas ir plėtra;

oro uostų aerodromų modernizavimas ir plėtra;

naujų skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas;

keleivių tranzito infrastruktūros plėtra.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės įmonė Tarptautinis Vilniaus oro uostas;

valstybės įmonė Tarptautinis Palangos oro uostas;

valstybės įmonė „Kauno aerouostas“;

valstybės įmonė „Oro navigacija“.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Susisiekimo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato papildomai aptarnauti keleiviai

mln. keleivių

1,16

veiksmų programos rodiklis
Produkto įgyvendinti projektai

skaičius

6

veiksmų programos rodiklis
parengti techniniai projektai

skaičius

2

papildomas rodiklis

 (į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

166055000

29303823

0

0

0

195358823

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Susisiekimo ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-15

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos