Teritorijų planavimas VP1-4.2-VRM-04-R

Viskas apie priemonę
VP1-4.2-VRM-04-R

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.4 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
22 716 326 €
Prašomas finansavimas:
26 988 598,39 €
Skirtas finansavimas:
21 295 928,17 €

Teritorijų planavimas

2012 m. spalio 3 d. LRV nutarimo Nr. 1216 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas 

Priemonės aprašymas

Priemonė „Teritorijų planavimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – užtikrinti sistemingą konkrečių teritorijų darnų vystymąsi, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.

Remiamos veiklos:

bendrųjų planų rengimas;

detaliųjų planų ar jų pakeitimų rengimas;

specialiųjų planų ar jų pakeitimų rengimas;

teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planų ar jų pakeitimų rengimas.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

savivaldybių administracijos;

Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato savivaldybės, kurios turi parengtus bendruosius teritorijų planus (iš visų savivaldybių) procentai

100

veiksmų programos rodiklis
Produkto parengti savivaldybių bendrieji teritorijų planai skaičius

21

veiksmų programos rodiklis
parengti detalieji ir (ar) specialieji planai skaičius 1000 papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
parengti ar pakeisti teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planai skaičius 20 papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

(į viršų) 

Finansavimo planas 

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

72256700

5100473

7650709

0

0

85007882

 

ES struktūrinės paramos lėšos pagal priemonę paskirstytos vadovaujantis vienoda kiekvieno piliečio teise į geros kokybės viešąsias paslaugas ir infrastruktūrą, poreikiu prioritetiškai plėtoti Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijoje nurodytus vystytinus ekonominės plėtros centrus, labiausiai ekonominiu ir socialiniu požiūriu atsilikusias problemines teritorijas. Regionams skiriamų lėšų suma proporcinga regiono gyventojų skaičiui, atsižvelgiama į tai, kad kiekvienas ekonominės plėtros centro ir probleminės teritorijos gyventojas suteikia teisę į 10 procentų priedą (vienam gyventojui) prie regionui skiriamos lėšų sumos.

 

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimosutartys, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007

metais

2008

metais

2009

metais

2010

metais

2011

metais

2012

metais

2013

metais

Suma

 

Iš viso

9072000

9144000

9360000

9936000

10800000

11376000

12568700

72256700

1.

Alytaus

501682

505663

517608

549462

597240

629093

680852

3981600

2.

Kauno

1786277

1800454

1842984

1956398

2126520

2239934

2424233

14176800

3.

Klaipėdos

997013

1004926

1028664

1091966

1186920

1250222

1454789

8014500

4.

Marijampolės

497146

501091

512928

544493

591840

623405

674697

3945600

5.

Panevėžio

772934

779068

797472

846547

920160

969235

1048984

6134400

6.

Šiaulių

955282

962863

985608

1046261

1137240

1197893

1296453

7581600

7.

Tauragės

361066

363931

372528

395453

429840

452765

490017

2865600

8.

Telšių

488980

492862

504504

535550

582120

613166

818618

4035800

9.

Utenos

485352

489204

500760

531576

577800

608616

658692

3852000

10.

Vilniaus

2226268

2243938

2296944

2438294

2650320

2791671

3021365

17668800

(į viršų)

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2010

metais

2011

metais

2012

metais

2013

metais

2014

metais

2015

metais

Suma

 

Iš viso

9072000

9144000

9360000

20736000

11704700

12240000

72256700

1.

Alytaus

501682

505663

517608

1146701

633074

676872

3981600

2.

Kauno

1786277

1800454

1842984

4082918

2254111

2410056

14176800

3.

Klaipėdos

997013

1004926

1028664

2278886

1359835

1345176

8014500

4.

Marijampolės

497146

501091

512928

1136333

627350

670752

3945600

5.

Panevėžio

772934

779068

797472

1766707

975371

1042848

6134400

6.

Šiaulių

955282

962863

985608

2183501

1205474

1288872

7581600

7.

Tauragės

361066

363931

372528

825293

455630

487152

2865600

8.

Telšių

488980

492862

504504

1117671

772047

659736

4035800

9.

Utenos

485352

489204

500760

1109376

612468

654840

3852000

10.

Vilniaus

2226268

2243938

2296944

5088614

2809340

3003696

17668800

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)4475, patvirtinančiu veiksmų programą dėl Bendrijos paramos iš Europos socialinio fondo Lietuvoje pagal Konvergencijos tikslą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)5690, IV priede „Suderinamumas su EŽŪFKP ir EŽF“.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-29

Susiję kvietimai