Bukčių vandens ruošimo įrenginių projektavimo ir statybos darbai

Paramos priemonė
VP3-3.1-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS VANDENYS"
Projekto pradžia: 2012-11-12         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
4 460 148,29 €
Projektui skirtas finansavimas:
4 237 140,87 €
Projektui išmokėta lėšų:
4 237 140,58 €
Iš jo ES dalis:
3 791 126,04 €
Iš jo ES dalis:
3 791 125,78 €

Pasiekti, kad Bukčių vandentiekio stotyje ruošiamo vandens kokybė, esant maksimaliam debitui, būtų ne blogesnė, negu reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ ir atitiktų šiuos pagrindinių vandens kokybės parametrų dydžius: bendroji geležis – ne daugiau 0,05-0,02 mg/l, amonis – ne daugiau 0,1 mg/l, manganas – ne daugiau 0,01 mg/l, drumstumas – ne daugiau 0,58 mg/l, o vanduo būtų tiekiamas nuolat, be sutrikimų, atsižvelgiant į vartotojų poreikius. Šiam tikslui pasiekti reikalinga suprojektuoti ir pastatyti Vilniaus miesto Bukčių vandentiekio stoties vandens kokybės gerinimo įrenginius (vandens ruošyklą), bei atlikti su tuo susijusių Bukčių vandentiekio stoties įrenginių ir tinklų rekonstravimo darbus. Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategiją, viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas iki 2015 m. turėtų siekti 95 proc. visų Lietuvos Respublikos gyventojų, o surenkamų nuotekų išvalymo iki nustatytų normų siektina reikšmė - 100 proc. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, viena iš savivaldybių savarankiškųjų funkcijų yra geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo funkcijas Vilniaus miesto savivaldybė perdavė UAB "Vilniaus vandenys". Centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrins pagrindinės šios įmonės funkcijos - aprūpinti gyventojus kokybišku geriamuoju vandeniu ir pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu - vykdymą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-3.1-AM-01-V-05
Projekto kodas:VP3-3.1-AM-01-V-05-022
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto