Advanced search Lietuviškai


News Structural Support for Lithuania Calendar of events Contacts Legislation Questions Links

 
 
Single Programming Document for 2004-2006 year
Cohesion Fund for 2000-2006 years
Programming for 2007-2013


27 January 2015 AM 12:24Successful Projects Map of Projects Project search 
Didžiosios Dailidės teritorijos, užterštos sunkiaisiais metalais, išvalymas ir sutvarkymas
 
SPD priority: 1. Development of Social and Economic Infrastructure
SPD measure: 1.3. Improvement of Environment Quality and Prevention of Environmental Damage
Project activity areas: Management of past pollution and polluted areas 
Project number: BPD2004-ERPF-1.3.0-02-04/0012
Project name: Didžiosios Dailidės teritorijos, užterštos sunkiaisiais metalais, išvalymas ir sutvarkymas
Project executor: Alytaus miesto savivaldybės administracija
Project contract sign date: 2005-03-09
Value of the project financed from the Structural Funds: 56,998.96 EUR
Total funds allocated: 56,998.96 EUR
o/w: EU funds: 42,749.07 EUR
Disbursed funds: 47,649.58 EUR
o/w EU funds: 35,494.80 EUR
Background of the Project:

Didžiosios Dailidės teritorijos, užterštos sunkiaisiais metalais, išvalymas ir sutvarkymas yra didelis projektas susidedantis iš dviejų įgyvendinimo etapų. Pirmame etape bus parengta didžiosios Dailidės ežero teritorijos, užterštos sunkiaisiais metalais, techninė dokumentacija: detalus ir topografinis planas bei galimybių studija.

Alytaus miesto Kurorto parko teritorijoje yra du – mažasis ir didysis Dailidės ežerėliai, kurie su parku – pušynu sudaro vieningą rekreacinę visumą. Ežerai telkšo uždurpėjusiuose reljefo duburiuose buvusioje Nemuno senvagėje. Jų vandens balansas neigiamas, todėl nuolat slūgsta vandens lygis. Prieš 20–30 metų ežerų vandens balansą didele dalimi formavo karinio miestelio ir pramoninio rajono nuotėkos, kurios buvo nuvedamos į Dailidės didžiojo ežero daubą. Apie 1970 metus abi Dailidės daubos užsipildė, ir tokiu būdu susidariusių jau didžiąja dalimi technogeninių ežerų plotas siekė: Dailidės mažojo – 4,5 ha, Dailidės didžiojo – apie 9 ha, gylis iki 2,8 ir 2,4 m atitinkamai. 1987 metais, sutvarkius miesto kanalizaciją, nuotėkų šalinimas į Dailidės didįjį ežerą buvo nutrauktas. Šiuo metu Dailidės didysis ežeras – nusekęs. Jo dugnas padengtas technogeninio dumblo sluoksniu, po kuriuo slūgso durpės ir vandeningas smėlis. Abiejų ežerų dugnas, ypač Dailidės didžiojo, buvo labai užterštas pramoninių nuotėkų cheminiais komponentais, tame tarpe sunkiaisiais metalais (chromu, variu, nikeliu, švinu, kadmiu ir kt).

Abu ežerai yra hidrodinamiškai susiję, vandens lygis mažajame Dailidės ežere priklauso nuo vandens lygio didžiajame Dailidės ežere. Todėl svarbu, kad didysis Dailidės ežeras būtų užpildytas vandeniu. Tačiau šiam tikslui įgyvendinti buvo reikalinga parengti reikiamą techninę dokumentaciją: detalųjį ir topografinį planą bei galimybių studiją, be kurių nebus galima parengti techninio projekto ir pradėti vykdyti darbų II projekto etapo įgyvendinimui.

Projektas sėkmingai užbaigtas 2006-10-25, visi rezultatai tinkamai pasiekti. Taip pat jau yra gauta finansinė parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų dėl projekto sekančio etapo, t.y. didžiosios Dailidės ežero išvalymo techninio projekto parengimo bei išvalymo parengiamųjų darbų atlikimo bei Dailidės ežero dalies išvalymo.

Project goals :Projekto tikslai ir rezultatai:
Bendrasis projekto tikslas: Parengti didžiosios Dailidės ežero teritorijos užterštos sunkiaisiais metalais, techninę dokumentaciją:
- Parengti Dailidės didžiojo ežero teritorijos detalųjį ir topografinį planą;
- Parengti didžiojo Dailidės ežero teritorijos išvalymo ir pritaikymo rekreacijai galimybių studiją;

Projekto rezultatai:
1. Parengtas 20 ha didžiosios Dailidės teritorijos topografinis ir detalusis planas;
2. Parengta didžiojo Dailidės ežerėlio išvalymo ir pritaikymo rekreacijai galimybių studija;
3. Parengti ir publikuoti spaudoje 2 straipsniai apie gautą ES finansinę paramą projektui įgyvendinti;
4. Parengti ir pateikti 2 reportažai visuomenei apie gautą ES finansinę paramą projektui įgyvendinti per Alytaus radiją „FM 99“;
5. Parengti ir pateikti 2 reportažai visuomenei apie gautą ES finansinę paramą projektui įgyvendinti per Alytaus vietinę TV;
6. Suorganizuotas ir pravestas seminaras „Didžiosios Dailidės teritorijos, užterštos sunkiaisiais metalais, išvalymas ir sutvarkymas“.
Project activity:

Projekto vadovo samdymas, sutartiespasirašymas; 

Projekto administravimui reikalingų priemonių pirkimai, sutarčių su paslaugų tiekėjais pasirašymas; 

Topografinio ir detaliojo plano rengėjo pirkimas, sutarties pasirašymas; 

Ežero išvalymo galimybių studijos rengėjo pirkimas, sutarties su rengėju pasirašymas; 

Audito paslaugų pirkimas sutarties su audito kompanija pasirašymas; Galutinis išorinis projekto išlaidų ir rezultatų auditas; 

Seminaro pranešėjų paslaugų bei maitinimo įstaigos paslaugų pirkimas ir sutarčių pasirašymas; Seminaro „Alytaus didžiojo Dailidės ežerėlio išvalymas ir jo zonos pritaikymas rekreacijai“ organizavimas ir pravedimas; 

Projekto įgyvendinimo ataskaitų rengimas; 

Projekto viešinimas žiniasklaidos priemonėse (regioninė televizija, spauda, radijas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos internetinis tinklalapis, stendai).

 

Results achieved:

Projekto rezultatai:
1. Parengtas 20 ha didžiosios Dailidės teritorijos topografinis ir detalusis planas;
2. Parengta didžiojo Dailidės ežerėlio išvalymo ir pritaikymo rekreacijai galimybių studija;
3. Parengti ir publikuoti spaudoje 2 straipsniai apie gautą ES finansinę paramą projektui įgyvendinti;
4. Parengti ir pateikti 2 reportažai visuomenei apie gautą ES finansinę paramą projektui įgyvendinti per Alytaus radiją „FM 99“;
5. Parengti ir pateikti 2 reportažai visuomenei apie gautą ES finansinę paramą projektui įgyvendinti per Alytaus vietinę TV;
6. Suorganizuotas ir pravestas seminaras „Didžiosios Dailidės teritorijos, užterštos sunkiaisiais metalais, išvalymas ir sutvarkymas“;

7.Sukurta darbo vietų - 12;

8. Sudarytas pagrindas didžiosios Dailidės ežero išvalymo ir sutvarkymo darbų techniniam projektui ir II projekto etapo įgyvendinimui;

9. Sudarytas pagrindas suformuoto sklypo perdavimui Alytaus miesto savivaldybei patikėjimo teise.

 

The importance of SF for the project:
Why is this project successful:

2006-10-25 projektas buvo baigtas įgyvendinti, kurio metu buvo pasiekti visi pagrindiniai projekto rezultatai, t.y. parengti 20 ha didžiosios Dailidės teritorijos topografinis ir detalusis planas beididžiojo Dailidės ežerėlio išvalymo ir pritaikymo rekreacijai galimybių studija. Pasiekti rezultatai sudarė pagrindą didžiosios Dailidės ežero išvalymo ir sutvarkymo darbų techniniam projektui parengti bei II projekto etapo dalies darbų įgyvendinimui.

Contact person:Vida Mačernienė, tel.: 8-315-55-116, el.p.: v.macerniene@ams.lt
Project pictures:
Informaciją parengė Environmental Projects Management Agency.
Valid HTML 4.01 Transitional