INOVATYVIOS STUDIJOS: TARPTAUTINIO PRIPAŽINIMO IR VERSLUMO SKATINIMO LINK

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
288 886,7 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Vienas iš svarbiausių LR Mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) tikslų - aukštojo mokslo kokybės gerinimas. Siekiant padidinti Lietuvos gyventojų galimybes mokytis visą gyvenimą, būtina gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę. Problemos, su kuriomis susiduria kolegija: visos studijų programos nėra pilnai orientuotos į mokymosi paradigmą, grindžiamą inovatyvių mokymo(si) metodų diegimu; žinių ir gebėjimų vertinimas nėra orientuotas pagal ECTS reikalavimus. Tai neužtikrina kolegijos studijų sistemos tarptautiškumo bei konkurencingumo. Projekto tikslas: studijų programų atnaujinimas ir studijų sistemos tarptautiškumo skatinimas keliant dėstytojų pedagoginę ir dalykinę kompetenciją, skatinant studentų praktinius įgūdžius ir stiprinant verslumą. Tikslinė grupė: I studijų pakopos ir vientisųjų studijų studentai, dėstytojai, tiesogiai dalyvaujantys studijų atnaujinimo procese. Pagrindiniai šio projekto siekiai - vadovaujantis specialistų poreikio darbo rinkoje kokybinio tyrimo rezultatais bei nuolatiniu bendradarbiavimu su projekto partneriais, atnaujinti tris programas – Verslo vadyba ( ~60 proc.), Finansai (~63 proc.), Taikomoji anglų kalba (~66proc.). Siekiant padidinti absolventų profesinės karjeros galimybes ir racionaliai naudoti studijoms skirtas lėšas, sujungti dvi studijų programas - Draudimo vadybą integruoti į Verslo vadybos programą. Projekto metu sukurti ir įdiegti inovatyvius studijų organizavimo mokymo metodus ir formas, orientuotas į studentų savarankišką mokymąsi ir mokymąsi visą gyvenimą bei siejamas su studentų gebėjimų ugdymu ir mokymosi pasiekimų vertinimu. Plėtojamos studentų savarankiško darbo ir įvairios virtualios ( e-mokymo) formos. Didinant studijų sistemos tarptautiškumą, atnaujinamos programos grindžiamos studento darbo laiku, reikalingų programos tikslams pasiekti ir apibrėžtos mokymosi pasiekimais, jų vertinimu. Taip pasirengiama diegi Europinę kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS User's Guide 2008)

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-07-K-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-07-K-01-015
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-12-07
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2009-12-07
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą