Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studijų sistemos efektyvumo didinimas, optimizuojant studijų bazės infrastruktūrą

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-14-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-05-12
Prašoma lėšų suma:
202 734,01 €
Skirtas finansavimas
202 734,01 €
Iš jo ES dalis:
172 323,91 €

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija tapusi aukštąja mokykla labai išplėtė veiklą. Joje pradėjo veikti 5 naujos aukštųjų studijų programos, Informacinis centras, modernus Miškininkystės profesinio mokymo skyrius. Stingant patalpų, Kolegija jas nuomoja iš Lietuvos žemės ūkio universiteto. Čia laikinai bazuojasi Aplinkos inžinerijos fakultetas (AIF). Dalinai dėl to, kad studijų bazė išskaidyta, yra netolygus atskirų Kolegijos padalinių veiklos rezultatyvumas. AIF veiklos rezultatai akivaizdžiai menkesni. Pasigendama jungtinių aplinkos inžinerijos, kraštovaizdžio architektūros, miškininkystės darbų. Tokie darbai būtų reikšmingi šalies ūkiui. Jie taip pat pagerintų studijų kokybę. Siekiant didesnio veiklos integralumo ir geresnio jos koordinavimo, Kolegijos Strateginiame veiklos plane numatyta: • AIF palaipsniui perkelti į Kolegijos pagrindinę bazę, • reorganizuoti kelių padalinių struktūrą, • sudaryti prielaidas pagerinti mokslinę ir konsultacinę veiklą. AIF perkėlimo būtinybę lemia dar ir tai, kad LŽŪU numato sparčiai mažinti nuomojamų patalpų plotus. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Kolegija parengė projektą, kurio tikslas - studijų sistemos efektyvumo didinimas, optimizuojant mokymo bazės infrastruktūrą. Pagrindiniai šio projekto uždaviniai: • Optimizuoti Kolegijos padalinių tinklą, pertvarkant infrastruktūrą, ir gerinti valdymo sistemą, • Gerinti studijų kokybę ir tobulinti studentų praktinius įgūdžius bei verslumą, • Gerinti AIF vykdomą konsultacinę ir mokslinę veiklą. Labai svarbią reikšmę projekto uždavinių įgyvendinimui turi Kolegijos centriniame pastate esančių iki šiol nenaudojamų patalpų (palėpės) rekonstrukcija, įrengiant auditorijas, laboratorijas bei dėstytojų darbo kabinetus. Šie darbai jau pradėti vykdyti. Iš LŽŪU perkeltas AIF 1 studentų kursas ir dalis dėstytojų kabinetų. Kolegija stokodama lėšų, be ES struktūrinių fondų paramos nebegalėtų įgyvendinti šio projekto. Dėl to komplikuotųsi AIF veikla.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-14-V-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-14-V-01-006
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-03-17
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-03-25
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.

<< Grįžti į paieškos formą