Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje

Paramos priemonė
VP1-2.3-ŠMM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-01-09
Prašoma lėšų suma:
521 047,56 €
Skirtas finansavimas
520 245,89 €
Iš jo ES dalis:
442 209 €

Alternatyvaus ugdymo institucijose ugdomi mokiniai, turintys mokymosi motyvacijos, socialinės adaptacijos sunkumų, linkę iškristi iš nuosekliojo mokymosi sistemos ar dėl socialinių-ekonominių priežasčių nelankantys bendrojo lavinimo mokyklų. Lietuvoje trūksta tokių institucijų, kinta veikiančių jaunimo mokyklų problematika, reikalaujanti koreguoti jų viziją, keisti neigiamą visuomenės požiūrį į jaunimo mokyklas, jų mokinius. Jaunimo mokyklose ryškėja mokymosi proceso trūkumai, žemas mokinių pasiekimų lygis, nepakankama pedagogų kompetencija dirbti su specialiųjų poreikių vaikais. Mokyklų vadovams stinga pedagoginių, psichologinių žinių, gebėjimų inicijuoti veiklas, tyrimus, kurie leistų giliau pažinti individualias mokinių savybes. Neįvertinus jaunimo mokyklų poreikio ir mokymo proceso jose gerinimo, išlieka grėsmė, jog mokinių, stokojančių mokymosi motyvacijos ir turinčių emocinių elgesio problemų, išsilavinimas bei integravimas į visuomenę nebus užtikrintas. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas kuo didesniam mokinių skaičiui įgyti pagrindinį išsilavinimą ir siekti, kad jie tęstų mokymąsi įgydami vidurinį išsilavinimą, darbo rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją. Tam projekto metu bus rengiami/kuriami produktai, padėsiantys jaunimo mokyklų administracijos darbuotojams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams įgyti/tobulinti kompetencijas, įgūdžius, reikalingus ugdomajam darbui alternatyvaus ugdymo įstaigose, patobulinti turimas ir/ar įgyti naujų žinių, gebėjimų darbui su įvairių mokymosi sutrikimų turinčiais mokiniais. Projekto lėšomis išversta/nupirkta edukacine literatūra galės naudotis aukštųjų mokyklų dėstytojai, rengdami pedagogus darbui su mokymosi sutrikimų turinčiais vaikais, taip pat jaunimo mokyklų darbuotojai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje
Kvietimo numerisVP1-2.3-ŠMM-02-V-01
Paraiškos kodasVP1-2.3-ŠMM-02-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2008-10-28
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2008-11-18
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą