Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Praktinio mokymo centro sukūrimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-15-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
590 473,89 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

KMAIK tapusi aukštąja mokykla labai išplėtė veiklą. Joje pradėjo veikti 5 naujos aukštųjų studijų programos, Informacinis centras (IC), Profesinio mokymo skyrius. Padidėjus studentų skaičiui (3 kartus), ėmė stigti patalpų, tapo nepakankama studijų (ypač praktinio mokymo) bazė. Stingant patalpų, Kolegija jas Aplinkos inžinerijos fakulteto (AIF) reikmėms laikinai nuomavo iš Lietuvos žemės ūkio universiteto. Dėl to, kad Kolegijos infrastruktūra tapo išskaidyta, o mokymo bazė nepakankama yra netolygus atskirų Kolegijos padalinių veiklos rezultatyvumas, skirtinga atskirų studijų programų studijų kokybė. Siekiant didesnio KMAIK veiklos integralumo, Kolegijos Strateginiame plane numatyta atlikti jos reorganizaciją, kurios pagrindiniai uždaviniai: 1) palaipsniui perkelti AIF į Kolegijos pagrindinę bazę, 2) reorganizuoti kelių padalinių (katedrų ir IC) struktūrą, 3) pertvarkyti studijų programas, 4) plačiu mastu išplėsti studijų bazę, įsteigiant Praktinio mokymo centrą (PMC). Pirmieji 3 Kolegijos strateginiame veiklos plane numatyti uždaviniai sparčiai vykdomi: baigiami AIF perkėlimo darbai, atliekama 4 katedrų ir IC reorganizacija bei pertvarkomos 4 studijų programos. Siekiant reikšmingai pagerinti studijų kokybę ir visiškai suformuoti studijų bazę, kuri atitiktų Kolegijos misiją, būtina sukurti modernų PMC, kurį sudarytų 2 mokomųjų praktikų korpusai, 3 naujai steigiamos ir 7 jau veikiančios, bet numatytos modernizuoti laboratorijos. PMC būtų organizuojamos pratybos, mokomosios praktikos bei laboratoriniai darbai 7 studijų programų studentams. Iš šių studijų programų 5 priklauso technologijų ir 2 biomedicinos studijų sritims. Be to PMC įranga dar naudotųsi kitų 3 aukštųjų mokyklų studentai. Projekto tikslinės grupės: studentai ir dėstytojai. PMC įsteigimas sudarys sąlygas gerinti studijų kokybę ir tobulinti studentų praktinius įgūdžius bei verslumą. Dėstytojai turės geresnes galimybes tobulinti studijų programas ir gerinti švietimo paslaugų kokybę.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-15-K-01
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-15-K-01-011
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-07-30
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2010-07-30
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.

<< Grįžti į paieškos formą