„Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“.

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-06-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Švietimo plėtotės centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-03-27
Prašoma lėšų suma:
2 606 580,17 €
Skirtas finansavimas
2 606 076,23 €
Iš jo ES dalis:
2 215 164,79 €

Projektas įgyvendina Programos „MTP plius“ 2 tikslo „Atnaujinti ir su naujomis kompetencijomis, kurios atitiktų darbo rinkos žinių visuomenėje poreikius, susieti švietimo turinį“ uždavinį „Rengti ugdymo turinio konsultantus, formuoti konsultantų partnerystės tinklą, sukurti metodinę medžiagą atnaujintoms Bendrosioms programoms įgyvendinti, tuo užtikrinant efektyvų ugdymo turinio naujovių diegimą mokyklose“. OECD PISA, Nacionalinių mokinių pasiekimų ir kiti tyrimai rodo, kad Lietuvos mokinių komunikavimo gimtąja kalba, gamtamokslė ir mokymosi mokytis kompetencijos yra nepakankamos, mokytojams trūksta profesinio pasirengimo ugdyti kompetencijas, trūksta tinkamų vadovėlių ir mokymo(si) medžiagos. Projektas skirtas sudaryti prielaidas esminių kompetencijų, būtinų mokymuisi visą gyvenimą, ugdymui Lietuvos mokyklose. Be ES SF paramos šį tikslą per pakankamai trumpą laiką įgyvendinti neįmanoma. Projekte bus parengta kompetencijų ugdymo metodika ir metodinė medžiaga mokytojams, rekomendacijos vadovėlių ir kitos mokymo(si) medžiagos autoriams, integruoto gamtos mokslų kurso 7-8 klasėms vadovėlių komplektų koncepcija ir rengimo metodika, elektroninės mokymo(si) priemonės, mokymosi mokytis kompetencijos matavimo instrumentas ir jo taikymo rekomendacijos, konsultantai. Mokinių komunikavimo gimtąja kalba, gamtamokslės ir mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas sudarys prielaidas nuosekliai vystyti mokinių esmines kompetencijas tolesniuose ugdymo etapuose bei padidinti švietimo prieinamumą kiekvienam. Sukurtus inovatyvius produktus naudos mokiniai, mokytojai, mokyklų administracija, švietimo specialistai, konsultantai, vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių autoriai. Projekto rezultatai padės pagerinti vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių kokybę. Netiesioginiai naudos gavėjai - mokinių tėvai ir kiti socialiniai partneriai. Projekte bus pasinaudota pažangia kitų šalių patirtimi, įsiliejama į tarptautinius bendradarbiavimo tinklus.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-06-V-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-06-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2008-12-12
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-01-15
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą