Mokausi pats ir mokau kitus

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-05-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
179 206,29 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

IKT naudojamos ugdyme gerina mokymo(si) kokybę, bet ne visi mokytojai geba naudotis jomis, kai kurių įgūdžiai yra menki, gebantis naudotis kompiuteriu ne visada žino, kaip jį efektyviai ir tinkamai panaudoti ugdymo procese ar saviugdai. VPMMMC 2007-2008 m.m. atliko Visagino mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių apklausą: 78 % apklaustųjų nurodė, kad jiems trūksta įgūdžių dirbti kompiuteriu ar taikomosiomis programomis, 62 % norėtų įgyti kompetencijų apie IKT naudojimą ugdyme, todėl VPMMMC parengė kompiuterinio raštingumo kompetencijų plėtojimo programą VIKTM@ (Visagino IKT mažoji akademija), registruota Darbo rinkos neformaliojo mokymo programų sąvade. Jos dalyviai įgis naujų kompiuterinio raštingumo kompetencijų ir tobulins turimas, o tai padės jiems kelti savo kvalifikaciją ir tuo pačiu teigiamai įtakoti visą ugdymo procesą. Be to bus sudarytos sąlygos pasidalinti turima patirtimi apie IKT naudojimą ugdyme, ši patirtis bus apibendrinta ir paskleista respublikos mokytojams. Programa VIKTM@ (Visagino informacinių komunikacinių technologijų mažoji akademija) atliepia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2530 patvirtintą Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą 2008–2012 metų strategiją bei IKT diegimo programą šiam laikotarpiui, kitus Lietuvos Respublikos dokumentus, susijusius su IKT diegimu ir plėtojimu. Šiuo projektu siekiama įgyvendinti visuotinio kompiuterinio raštingumo principą - skatinti visus gyventojus naudotis kompiuterinėmis technologijomis ir paslaugomis, sudarant sąlygas jiems pasiekti reikiamą technologinio kompiuterinio raštingumo lygį ir ugdyti profesinį kompiuterinį raštingumą bei mokymosi visą gyvenimą principą - ugdyti pedagogų informacinę kultūrą, skatinti nuolatinį mokytojų mokymąsi, jų gebėjimą įsitraukti į gyvenimą informacinėje visuomenėje ir veiklą elektroninėje erdvėje.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-05-K-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-05-K-01-008
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-07-22
Tinkamumo vertinimas:Ne, 2010-07-22
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Visagino

<< Grįžti į paieškos formą