Su mechatronika susijusių inžinerijos sričių specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas, mobilumo ir studentų tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-09-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-10-26
Prašoma lėšų suma:
868 860,06 €
Skirtas finansavimas
868 860,06 €
Iš jo ES dalis:
738 531,04 €

Turi būti parengtos ir įgyvendintos priemonės Lietuvos verslo plėtrai paskatinti ir šalies ekonomikos augimui ir šalies pramonės konkurencingumąui užtikrinti, tiesioginėms vidaus ir užsienio investicijoms pritraukti, šalies įmonių produktyvumui, jų sukuriamai pridėtinei vertei ir tarptautiniam konkurencingumui didinti. Tos priemonės turi būti sukoncentruotos tose kryptyse, kuriose Lietuva jau turi mokslinį ir gamybinį potencialą, kur moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP) skiriamos lėšos galėtų duoti didžiausią naudą šalies ekonomikos ir socialinės aplinkos plėtotei. Projekte numatoma atnaujinti penkių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (KTU, VGTU, VPU, ŠU, KU) aukštos kvalifikacijos specialistų, susijusių su mechatronika, rengimo studijų programas ir modulius. Mechatronikos tyrimai ir mechatroninių sistemų panaudojimu grįstų technologijų ir inžinerinių sistemų bei produktų kūrimas labai svarbūs tokių paslaugų sektorių kaip telekomunikacijos, kompiuteriai ir su jais susijusi veikla, techninė kontrolė ir analizė, plėtrai. Labai daug mechatroninių sistemų naudoja ir vidutinių bei žemųjų technologijų pramonės šakų įmonės, kurios šiuo metu formuoja didelę BVP dalį. Projekto pridėtinė vertė: Su mecahtronika susijusių studijų programų plėtra ir dėstytojų kompetencijos gerinimas, studentų - būsimųjų specialistų Lietuvos ūkio poreikiams rengimas. Projekto rezultatai tiesiogiai įtakos studijų sistemos efektyvmą, studijų ir verslo suartėjimą, betarpiskai studentams dalyvaujant papildomosie praktikose.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-09-V-01
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-09-V-01-010
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-09-28
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-09-28
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą