Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-12-22
Prašoma lėšų suma:
2 316 789,85 €
Skirtas finansavimas
2 316 789,85 €
Iš jo ES dalis:
1 969 271,37 €

Šiuo metu šalies jaunimo mokyklų (toliau - mokyklos) mokymo materialinė bazė labai skirtinga, nėra vieningos mokyklų aprūpinimo programos. Mokyklos aplinkos įrengimas ir gerinimas finansuojamos iš savivaldybių biudžeto. Šios lėšos tik iš dalies patenkina mokyklų poreikius. Mokyklose nepatenkinamos sąlygos visapusiškam mokinių ugdymui(si) – nėra įrengtos ir aprūpintos priemonėmis dalykų kabinetai, sporto salės, ikiprofersinio mokymo dirbtuvės. Dėl prastos materialinės bazės bei priemonių trūkumo ne visose mokyklose yra sudarytos sąlygos įvairaus pobūdžio papildomajam ugdymui, kai mokiniai gali rinktis veiklą ir užsiėmimus pagal savo interesus, tenkinti saviraiškos poreikius, ir ikiprofesiniam mokymui, kuris padeda mokymosi motyvacijos stokojantiems paaugliams ir jaunuoliams sudaryti sąlygas sėkmingam jų ugdymuisi. Projekto tikslinės grupės: jaunimo mokyklų mokiniai, mokytojai. Projekte dalyvaus 24 šalies jaunimo mokyklos, kurių aplinkai modernizuoti bus nupirkta mokymo įranga ir baldai (toliau - prekės). Projekto įgyvendinimo metu jaunimo mokyklos bus aprūpintos įvairiomis prekėmis. Kiekviena mokykla pasirinko jai reikalingas ir būtinas prekes, atsižvelgiant į savo poreikius, kurie identifikuoti naudojant virtualią užsakomų prekių sistemą. Mokyklos bus aprūpintos įvairiomis prekėmis kompleksiškai: modernizuoti dalykų kabinetai ir mokytojų darbo vietos, bibliotekos, ikifrofesinio mokymo kabinetai, bus nupirktos įvairios prekės, skirtos papildomajam ugdymui. Tokiu būdu bus atnaujinta mokymosi bazė iš esmės, apimant įvairias mokyklų sritis.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-01-V-02
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-01-V-02-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2010-09-22
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2010-11-11
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto

<< Grįžti į paieškos formą