Vilniaus pedagoginio universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas

Paramos priemonė
VP1-2.1-ŠMM-04-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Lietuvos edukologijos universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
689 597,14 €
Skirtas finansavimas
0 €
Iš jo ES dalis:
0 €

Aukštojo mokslo erdvės atsivėrimas, kaita ir auganti konkurencija skatina aukštąsias mokyklas kurtis ir įgyvendinti vidines studijų kokybės vadybos sistemas ir lansčiai gerinti studijų kokybę. VPU esama vidinė studijų KVS, nėra vientisa ir pakankamai efektyvi bei neapima visų veiklos sričių, tai sukelia nemažai sunkumų ir neleidžia užtikrinti aukšto studijų kokybės lygio. Šiuo metu parengti studijų procesą reglamentuojantys dokumentai tik fragmentiškai reglamentuoja aukštosios mokyklos valdymą. Trūksta efektyvios kokybės tiklsų ir rodiklių sistemos: kokybės duomenų stebėsenos, surinkimo, kaupimo ir analizės. Nesukurtas rezultatyvus studijų KVS gerinimo mechanizmas. Administracijos darbuotojams, atsakingiems už vidinės KVS kūrimą ir įgyvendinimą trūksta žinių ir patirties šioje srityje, kad tinkamai sureglamentuoti AM valdymą ir užtikrinti aukštą studijų kokybės lygį. Projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti efektyvią ir rezultatyvią vidinę kokybės užtikrinimo sistemą VPU. Projekte numatoma įdiegti VPU KVS ir jo realizavimo priemones bei plėtoti administracijos darbuotojų specialiuosius gebėjimus studijų kokybės vadybos uždaviniams įgyvendinti. Efektyviai veikianti KVS sukurs prielaidas patikima ir išsamia veiklos analize pagrįsti VPU strateginį valdymą ir ugdyti kokybės kultūrą. Bus sukurtas ir įgyvendintas studijų kokybės vadybos sistemos modelis pagal VPU KVS koncepciją, kuris apims Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatos ir gairės bei adaptuotus ISO 9001 standarto ir EFQM modelio elementus. Bus integruojama gerąjoji užsienio aukštųjų mokyklų praktika,sukurta veiksminga rodiklių matavimo ir stebėsenos sistema, sukurtas ir įdiegtas KVS valdymui kompiuterizuotas įrankis. ES struktūrinė parama yra vienintelis lėšų šaltinis, kuris užtikrintų numatytų veiklų įgyvendinimą ir tikslo pasiekimą.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų sistemos efektyvumo didinimas
Kvietimo numerisVP1-2.1-ŠMM-04-K-02
Paraiškos kodasVP1-2.1-ŠMM-04-K-02-029
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-05-20
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-05-20
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2011-05-20
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Nefinansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą