Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento laboratorijos modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-07-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-06-02
Prašoma lėšų suma:
938 725,38 €
Skirtas finansavimas
938 725,38 €
Iš jo ES dalis:
797 916,57 €

2003-12-24 Lietuvos Respublikos aplinkos (toliau-LR A) ministro įsakymu Nr.717 (Žin., 2007, Nr.21-806) patvirtintuose LR A ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau-Departamentas) nuostatuose viena iš funkcijų- vertinti aplinkos kokybę pagal visų aplinkos monitoringo programų rezultatus. Minėtos funkcijos tinkamam vykdymui turi būti atliekamas projektas, atitinkantis Aplinkos tyrimų laboratorijų modernizavimo 2008-2011 metų programos, skirtos Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos konvergencijos tikslui įgyvendinti, patvirtintos LR A ministro 2008-01-16 įsakymu Nr.D1-39 (Žin., 2008, Nr.15-530), nuostatas. 2008-01-18 LR A ministro įsakymu Nr.D1-44 projekto vykdytoju patvirtintas Departamentas, kaip atitinkantis 2007-2013m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto 4 uždavinio priemonių tikslus-aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimą. Dabartinės laboratorijos patalpos praktiškai nepritaikytos kokybiškiems laboratoriniams tyrimams atlikti ir neatitinka reikalavimų, išdėstytų tarptautiniu mastu taikomame standarte LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“. Įgyvendinus projekto veiklas, padidės tyrimų efektyvumas, o jo pasekoje bus sudarytos galimybės kokybiškų ir prieinamų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų poreikio augimui, antrinių žaliavų naudojimo plėtrai, platesniam atliekų naudojimui energetinėms reikmėms, aplinkai palankių ir energetiškai efektyvių technologijų kūrimui ir diegimui; sudarytos ekonominės ir socialinės prielaidos, skatinančios poveikio aplinkai mažinimą, energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didinimą. Be Paramos lėšų projekto veiklos negalėtų būti įgyvendintos, kadangi Departamento biudžete nėra numatyti pinigai Projekto veikloms vykdyti.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-07-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-07-V-01-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-01-06
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-04-07
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Utenos raj.

<< Grįžti į paieškos formą