Klaipėdos valstybinės kolegijos kokybės vadybos sistemos tobulinimas

Paramos priemonė
VP1-2.1-ŠMM-04-K
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos valstybinė kolegija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-04-11
Prašoma lėšų suma:
322 353,14 €
Skirtas finansavimas
309 833,47 €
Iš jo ES dalis:
281 131,93 €

Lietuvos studijų sistemos reforma siekiama užtikrinti dinamiškos, inovatyvios visuomenės reikmes atitinkančią studijų kokybę ir integraciją Europos aukštojo mokslo erdvėje (EAME). Klaipėdos valstybinėje kolegijoje vidinės studijų kokybės vadybos sistema (VSKVS) buvo suformuota, LR Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 dienos nutarimu Nr. 926 reorganizavus Klaipėdos kolegiją prijungiant ją prie Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos. VSKVS neapima visų veiklos aspektų ir kriterijų, įvardintų Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos apraše (LRV 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 1317). Projekto tikslas – tobulinti kolegijos VSKVS, atsižvelgus į Lietuvos studijų reformos poreikius ir EAME kūrimo tendencijas. Projekto tikslinė grupė yra mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai – kolegijos ir jos padalinių darbuotojai, atsakingi už vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimą, tobulinimą ir įgyvendinimą. Projekte numatoma parengti aktualų VSKVS modelį ir jo realizavimo priemones bei plėtoti kolegijos administracijos darbuotojų specialiuosius gebėjimus studijų kokybės vadybos uždaviniams įgyvendinti. VSKVS modelis bus rengiamas vadovaujantis Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis bei North Glasgow kolegijos kokybės užtikrinimo patirtimi. Remiantis išorinio ir vidinio kokybės užtikrinimo sistemų suderinimo bei papildymo nuostata, VSKVS komponentai (studijų kokybės, dėstytojų ir mokslo darbuotojų potencialo, administravimo) bus suderinti su Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašu. Tobulinant VSKVS, kolegijos veiklos sąlygoms bus adaptuoti tarptautinio EFQM modelio elementai ir socialiai atsakingos veiklos tinklo Global Compact principai. Efektyviai veikianti kolegijos VSKVS sukurs prielaidas patikima ir išsamia veiklos analize pagrįsti kolegijos plėtrą ir ugdyti jos kokybės kultūrą.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Studijų sistemos efektyvumo didinimas
Kvietimo numerisVP1-2.1-ŠMM-04-K-02
Paraiškos kodasVP1-2.1-ŠMM-04-K-02-031
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-05-20
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-05-20
Naudos ir kokybės vertinimas:Taip, 2011-05-20
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą