Baltijos jūros ir Kuršių marių monitoringo stiprinimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-07-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Jūrinių tyrimų centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-12-23
Prašoma lėšų suma:
3 359 592,22 €
Skirtas finansavimas
3 136 094,11 €
Iš jo ES dalis:
2 665 679,99 €

Jūrinių tyrimų centras – pagrindinė šalyje institucija, atsakinga už Baltijos jūros priekrantės ir tarpinių vandenų valstybinio monitoringo vykdymą vadovaujantis Jūrinių tyrimų centro nuostatais patvirtintais LR aplinkos ministro įsakymu (Žin., 2005, Nr. 151-5567). Šiuo metu pagal Valstybinę aplinkos monitoringo 2005-2010 m. programą (Žin., 2005, Nr. 19-608; 2008, Nr. 104-3973 ) tyrimai Baltijos jūroje vykdomi laivu "Vėjas", o Kuršių mariose - kateriu "Gintaras". Laivai, juose įrengtos laboratorijos bei naudojami prietaisai ir priemonės yrai nusidėvėjusios, laboratorijos neatitinka bendriesiems tyrimų laboratorijoms keliamiems reikalavimams (ISO/IEC 17025:1999). Laivai neekonomiški, sunaudoja daug kuro. Laivo "Vėjas" tinkamumo plaukiojimui leidimas galioja iki 2011 m. liepos 8 d., katerio "Gintaras" - iki 2009 m. birželio 20 d. Remontuoti techniškai ir moraliai pasenusius laivus nėra naudinga, nes kaštai tam labai dideli, o ir išlaidos tolimesnei eksploatacijai nesumažėtų. Sprendimas – Kuršių marių (tarpinių vandenų) ir Baltijos jūros priekrantės tyrimams įsigyti vieną ekonomišką laivą. Naujo laivo įsigijimas bei naudojimas padėtų sustiprinti Baltijos jūros priekrantės ir Kuršių marių monitoringo sistemą: sumažinus eksploatacijos kaštus būtų galima dažniau imti mėginius stotyse, kas padėtų tiksliau įvertinti Lietuvos jūrinių vandenų būklę. Laive bus įrengtos modernios laboratorijos bei įranga hidrometeorologiniams matavimams atlikti ir mėginiams paimti. Gauti duomenys bei jų analizės bus naudojamos ne tik nacionaliniams poreikiams (valstybinio monitoringo Baltijos jūroje ir Kuršių mariose vykdymas), tačiau ir įvairių ES direktyvų (Bendrosios vandens politikos direktyvos (2000/60/EB), Nitratų direktyvos, Buveinių direktyvos ir kitų - nurodytų specialiojoje (B) dalyje) reikalavimams įgyvendinti. Laive įrengta nauja navigacinė sistema atitiks Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) reikalavimus. Be paramos iš ES Fondų naujo laivo nebūtų įmanoma įsigyti.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-07-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-07-V-01-008
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-01-07
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-02-18
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto

<< Grįžti į paieškos formą