Žemės ūkio technologijų sektorinio praktinio mokymo centro (PMC) sukūrimas ir praktinio mokymo plėtra Marijampolės profesinio rengimo centre (PRC)

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-13-V
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Marijampolės profesinio rengimo centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
2 331 441,15 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

PROJEKTO POREIKIS. Šiuo projektu numatoma spręsti Marijampolės profesinio rengimo centro (MPRC) problemas, susijusias su nepakankama Marijampolės skyriaus praktinio mokymo bazės kokybe. Siekiant rengti kvalifikuotus ir paklausius žemės ūkio bei susijusių krypčių specialistus, gebančius dirbti su moderniausia žemės ūkio technika ir technologijomis, būtina rekonstruoti esamos infrastruktūros kompleksą ir įsigyti ES reikalavimus atitinkančią praktinio mokymo įrangą. Dabartinė praktinio mokymo bazės būklė yra nepatenkinama: teritorija prastai apšviesta, pastatai nešildomi, langai, durys, garažų vartai - seni, pralaidūs šilumai ir drėgmei, stogų danga - nesandari, ant jos užsistovi lietaus ir sniego tirpsmo vanduo, inžinerinės sistemos - fiziškai ir morališkai nusidėvėję. Būsimiesiems žemės ūkio sektoriaus darbuotojams rengti trūksta demonstracinės bei techninės įrangos (žemės ūkio mašinų ir kt.). Nepakankamus praktinius gebėjimus įgiję specialistai yra nekonkurencingi darbo rinkoje. PROJEKTO TIKSLAS IR PRIDĖTINĖ VERTĖ. Projekto tikslas - per praktinio mokymo infrastruktūros plėtrą bei sektorinio Žemės ūkio technologijų PMC įkūrimą gerinti MPRC besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai, sudaryti sąlygas pedagogams nuolatos tobulinti kvalifikaciją. Numatytas sukurti sektorinis PMC pasižymi aukštu potencialu tapti MPRC bendradarbiavimo su kitomis šalies profesinėmis mokyklomis ir socialiniais partneriais (regiono darbdaviais, asociacijomis ir kt.) prielaida, žemės ūkio krypties profesinio rengimo, perkvalifikavimo (kvalifikacijos kėlimo) kursų kokybės veiksniu, gerosios patirties sklaidos ir mainų užtikrinimo sąlyga. Projekto realizavimas prisidės prie kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlos ir konkurencingumo didinimo, regiono gyventojų (ypač jaunimo) užimtumo augimo. Planuojama, kad tai taps paskata spręsti profesinio mokymo kokybės problemas ne tik atskirų regionų, bet ir nacionaliniu mastu, pagerės Lietuvos, kaip patrauklios mokytis ir dirbti šalies, įvaizdis.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra
Kvietimo numerisVP3-2.2-ŠMM-13-V-03
Paraiškos kodasVP3-2.2-ŠMM-13-V-03-032
Administracinės atitikties vertinimas:
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Marijampolės

<< Grįžti į paieškos formą