Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5-8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-06-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Ugdymo plėtotės centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-02-01
Prašoma lėšų suma:
1 158 480,07 €
Skirtas finansavimas
1 284 866,08 €
Iš jo ES dalis:
1 092 136,17 €

Projektas įgyvendina Programos „MTP plius“ 2 tikslo „Atnaujinti ir su naujomis kompetencijomis, kurios atitiktų darbo rinkos žinių visuomenėje poreikius, susieti švietimo turinį“ uždavinį „Rengti ugdymo turinio konsultantus, formuoti konsultantų partnerystės tinklą, sukurti metodinę medžiagą atnaujintoms Bendrosioms programoms įgyvendinti, tuo užtikrinant efektyvų ugdymo turinio naujovių diegimą mokyklose“. Projektas įgyvendina MTP plius programos 16 komponentą tęsdamas I-ojo etapo projekto veiklas. Projekto tikslas – tobulinti pedagogų pasirengimą ugdyti 5-8 klasių mokinių kompetencijas, sukurti kompetencijoms ugdyti pritaikytą skaitmeninį ugdymo turinį. Projektas skirtas tobulinti Lietuvos pagrindinio ugdymo pedagogų pasirengimą ugdyti mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas (toliau kompetencijas) ir sukurti modernų skaitmeninį ugdymo turinį. Be ES SF paramos pasiekti, kad mokinių kompetencijų ugdymo kokybė reikšmingai pagerėtų, neįmanoma. OECD PISA, Nacionaliniai mokinių pasiekimų ir kiti tyrimai rodo, kad Lietuvos mokinių komunikavimo gimtąja kalba, gamtamokslė, socialinė ir mokėjimo mokytis kompetencijos yra nepakankamos, pedagogams trūksta profesinio pasirengimo, neišnaudojamos skaitmeninio ugdymo turinio galimybės. Projekte bus vykdomi pedagogų mokymai panaudojant I-ojo etapo patirtį ir produktus, kuriamas skaitmeninis lietuvių kalbos 7-8 klasėms, geografijos 6-8 klasėms, integruojamųjų bendrųjų programų „Žmogaus saugos ugdymo" ir "Sveikatos ugdymo“ ugdymo turinys ir mokėjimo mokytis vertinimo instrumentas, patalpintas virtualioje erdvėje. Kompetencijų ugdymo kokybės tobulinimas sudarys galimybes Lietuvos mokiniams įgyti mokymosi visą gyvenimą pagrindus, padidins švietimo prieinamumą kiekvienam. Sukurtą inovatyvų skaitmeninį ugdymo turinį naudos mokiniai, pedagogai, mokyklų administracija ir kiti švietimo specialistai. Netiesioginiai naudos gavėjai – mokinių tėvai ir kiti socialiniai partneriai.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-06-V-02
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-06-V-02-003
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-12-28
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-12-28
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą