Užsienio institucijose įgytų, susijusių su aukštuoju mokslu, kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemos tobulinimas (KAPRIS)

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-08-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Studijų kokybės vertinimo centras
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-02-17
Prašoma lėšų suma:
693 710,12 €
Skirtas finansavimas
670 198,1 €
Iš jo ES dalis:
569 668,39 €

Užsienio institucijose įgytų kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, kvalifikacijų akademinį pripažinimą (toliau– pripažinimas) studijų tikslu iki šiol Lietuvoje atlieka Švietimo ir mokslo ministerija, remdamasi Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – SKVC) atliktu kvalifikacijų įvertinimu. Aukštosios mokyklos (toliau – AM) turi teisę pripažinti tik užsienyje baigtas dalines studijas. Tokia sistema stabdo akademinį mobilumą, todėl ją numatyta tobulinti, suteikiant pripažinimo teisę AM bei SKVC. Sistemos tobulinimas susiję su problemomis: AM stokoja vertinimui ir pripažinimui reikalingų žinių bei gebėjimų, neturi tam reikalingų informacinių-metodinių įrankių. SKVC stokoja AM-ų mokymo ir naujausios informacijos apie vertinimą ir pripažinimą prieigos, rinkimo, sisteminimo-analizės ir perdavimo priemonių, naujausių pripažinimui skirtų informacinių įrankių. Taip pat nėra sukurta sąlygų, kurios užtikrintų kvalifikacijų pripažinimo praktikos nuoseklumą šią funkciją vykdant skirtingoms institucijoms (AM ir SKVC). Šio projekto tikslas – tobulinti pripažinimo sistemą, sprendžiant minėtas problemas per AM parengimą naujos funkcijos vykdymui bei sukūrimą priemonių, užtikrinsiančių pripažinimo nuoseklumą ir kokybę, gerosios pripažinimo praktikos sklaidą, pripažinimą vykdančių institucijų (AM ir SKVC) kokybišką bendradarbiavimą. Projekto metu SKVC pasiruoš pripažinimo sistemos tobulinimui, mokys ir konsultuos AM, kad jos galėtų pasirengti ir vykdyti pripažinimą; bus sukurti/įsigyti įrankiai, užtikrinsiantys kokybišką pripažinimo vykdymą AM-ose bei SKVC. Projekto tikslinė grupė – AM administracijos darbuotojai, SKVC darbuotojai. Projekto pridėtinė vertė: sudarytos geresnės sąlygos akademiniam mobilumui Lietuvoje bei pripažinimo praktikos tobulinimui, plačiau ir kokybiškiau įgyvendinami tarptautinei bendruomenei duoti Lietuvos įsipareigojimai pripažinimo srityje, padidės AM patrauklumas studijų rinkoje, sustiprės pripažinimo vykdytojų kompetencijos.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra
Kvietimo numerisVP1-2.2-ŠMM-08-V-02
Paraiškos kodasVP1-2.2-ŠMM-08-V-02-004
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2011-12-28
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2011-12-28
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą