Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas (VORT)

Paramos priemonė
VP1-4.2-VRM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-03-16
Prašoma lėšų suma:
2 316 935,53 €
Skirtas finansavimas
2 309 321,39 €
Iš jo ES dalis:
1 962 923,18 €

Lietuvoje 1998 m. patvirtinus programinį biudžetą 2000 m. buvo pradėtas diegti Strateginis planavimas. Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategijoje yra iškeltas uždavinys tobulinti į rezultatus orientuotą valdymą. Įgyvendinant Valstybės kontrolės rekomendacijas dėl programinio biudžeto sistemos, Vyriausybė įsipareigojo parengti institucijų strateginių veiklos planų įgyvendinimo rezultatų stebėsenos koncepciją. Projekto „Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas“ (VORT) tikslas – tobulinti į rezultatus orientuotą valdymą, sudarant sąlygas nuolat didinti viešojo administravimo institucijų veiklos efektyvumą. Siekiant šio tikslo, bus tobulinama Vyriausybei atskaitingų institucijų (ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų, apskričių viršininkų administracijų) veiklos stebėsena, funkcijų analizė ir biudžeto programų vertinimas bei sprendimų poveikio vertinimo sistema. Taip pat bus stiprinami administraciniai gebėjimai ir skleidžiama geroji praktika. Be Europos socialinio fondo paramos VORT projektas nebūtų įgyvendintas planuota apimtimi, kokybe ir laiku, orientavimo į rezultatus priemonės būtų tobulinamos naudojant atsakingų institucijų asignavimus, o naujos priemonės nebūtų diegiamos tokiu mastu, kaip planuojama VORT projekte. VORT projektas kurs pridėtinę vertę per savo integralumą ir strateginį požiūrį: projektas apima visus veiklos valdymo etapus, atitinka strateginius dokumentus. VORT projektas atitinka Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategijos tikslą „Tobulinti viešojo administravimo sistemą“, uždavinį „Tobulinti į rezultatus orientuotą valdymą“, jos priemonių plano 1.4. punktą „Tobulinti į rezultatus orientuotą valdymą“, ir 1.4.2 priemonę „Parengti ir įgyvendinti projektą „Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas“. VORT įgyvendinimo metu Vyriausybei atskaitingose institucijose bus tobulinamos veiklos valdymo sistemos, taikomos novatoriškos priemonės, mokomi valstybės tarnautojai.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Veiklos valdymo tobulinimas
Kvietimo numerisVP1-4.2-VRM-01-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.2-VRM-01-V-01-001
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2008-12-03
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-01-28
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą