Biodyzelino gamybos optimizavimas taikant darnios plėtros principus

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Aleksandro Stulginskio universitetas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
352 385,99 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

Nacionalinė darnaus vystymosi strategija numato plėsti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą. Vykdant projektą bus tiriamos darniosios plėtros principų taikymo biodyzelino gamyboje galimybės. Numatoma atlikti biotechnologinio metodo taikymo tyrimus aliejaus peresterinimui naudojant biologinės kilmės alkoholius, jais pakeičiant sintetinį metanolį. Katalizatoriais šiuose procesuose bus naudojami vietinės gamybos fermentiniai preparatai – lipazės. Siekiant išplėsti biodegalų naudojimą, numatoma optimizuoti daugiakomponenčių degalų, kuriuose yra bioetanolio ar biobutanolio, sudėtį, įvertinti jų eksploatacines ir aplinkosaugines savybes. Numatoma ištirti ir heterogeninės katalizės procesą tam panaudojant vietines karbonatines uolienas. Sprendžiant aplinkos taršos problemas, numatoma ištirti biodyzelino gamybos šalutinių produktų (glicerolio, rapsų išspaudų) panaudojimo skirtų žemės ūkio reikmėms bioskaidžių polimerų gamybai galimybes. Vykdant projektą, dalyvausime sprendžiant atsinaujinančios energijos gamybos plėtros problemas, Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2009/28/EB, kituose dokumentuose (ES biodegalų strategija, Vizija iki 2030 ir vėliau) bei dalyvausime įgyvendinant Lietuvos teisės aktuose (Nacionalinė atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategija ir Lietuvos nacionalinis atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų planas ir kt.) numatytus uždavinius. Europos Komisija skatina pažangesnių, atitinkančių darniosios plėtros principus technologijų diegimą. Įgyvendinant šias nuostatas bus kuriamos inovatyvios biodyzelino gamybos technologijos panaudojant biologinės kilmės alkoholius ir vietinės gamybos fermentus. Siekiant padidinti sunaudojamų transporte biodegalų dalį, bus optimizuota inovatyvių daugiakomponenčių degalų sudėtis, parengtos rekomendacijos jų gamybai. Sprendžiant šalutinių biodyzelino gamybos produktų panaudojimo problemas bus pasiūlyta bioskaidžių polimerų gamybos technologija.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numerisVP1-3.1-ŠMM-07-K-02
Paraiškos kodasVP1-3.1-ŠMM-07-K-02-010
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-03-23
Tinkamumo vertinimas:
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2012-05-18
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.

<< Grįžti į paieškos formą