LLTI saugyklų infrastruktūros ir techninės įrangos atnaujinimas, reikalingas lituanistinio paveldo išsaugojimui, tyrėjų darbo sąlygų gerinimui, informacinės visuomenės poreikių tenkinimui. Santrumpa: SVIRPLYS

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-06-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-09-06
Prašoma lėšų suma:
217 215,01 €
Skirtas finansavimas
217 215,01 €
Iš jo ES dalis:
184 632,76 €

Projektas tiesiogiai siejasi su 2007-2013 m.Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto tikslu „Didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį“ ir uždaviniu „Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę“, įgyvendinus Projektą bus atnaujinta LLTI archyvų ir saugyklų infrastruktūra, kuri naudojama Nacionalinėms mokslo programoms (NMP) įgyvendinti, be to, bus sukurtos 3 darbo vietos mokslinių tyrimų srityje ir taip stiprinama vieša mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazė LLTI. Planuojama, kad suremontuotose archyvų ir saugyklų patalpose bus suteikta galimybė lankytojams naudotis turimais ištekliais ne tik materialia forma, bet ir panaudojant LLTI sukurtas skaitmenines duomenų bazes, rankraščių, garso ir vaizdo dokumentų skaitmenines kopijas. Sukurtos darbo vietos naudos įrengtas skaitmeninimo laboratorijas savo funkcijoms atlikti, o archyvuose ir saugyklose saugoma medžiaga darbuotojų bus naudojama jų moksliniams tyrimams plėtoti. Projekto tikslas - gerinti mokslinę aplinką šalies kultūros plėtotei svarbioms problemoms spręsti, sukuriant aukšto lygio MTTP projektams vykdyti reikalingą technol.ir inform.infrastruktūrą LLTI. Problemos,lėmusios Projektą:naujų mokslinių tyrimų darbuotojų poreikis ir tam reikalingos kokybiškos infrastruktūros ir įrangos trūkumas;pusrūsiuose įrengtų LLTI saugyklų-archyvų bloga būklė;humanitarinių mokslų įstaigų technologinis atsilikimas,kuris trukdo dalyvaujant NMP ir tarpt.moksliniuose tyrimuose.Problemos sprendžiamos:atliekant infrastruktūros remontą(patalpos atitiks tarpt.archyvinės medžiagos saugojimo standartus,galiojančias HN);įsigijus reikiamos technikos ir ja aprūpinus rankraščių,garso ir vaizdo skaitmeninimo laboratorijas,sudarius sąlygas kurti duomenų bazes,bus galimybės Lietuvos ir ES piliečiams ir moksliniams darbuotojams susipažinti su saugoma medžiaga.Projektas pagerins tikslinių gr.tyrėjų–darbo sąlygas;NMP dalyvių–poreikius,pasitarnaus informacinės visuomenės plėtrai.

Veiksmų programaEkonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas
Kvietimo numerisVP2-1.1-ŠMM-06-V-01
Paraiškos kodasVP2-1.1-ŠMM-06-V-01-003
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-05-23
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-06-27
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą