Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų rengimas (I etapas)

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2009-05-18
Prašoma lėšų suma:
1 097 405,01 €
Skirtas finansavimas
1 012 435,94 €
Iš jo ES dalis:
860 570,55 €

Veikla saugomose teritorijose reglamentuojama teisės aktais ir planavimo dokumentais. Be saugomų teritorijų ribų planų negalima įsteigti saugomų teritorijų, Europos svarbos paukščių ir buveinių apsaugai svarbių teritorijų. Ribų planai rengiami ir tada, kai reikia koreguoti, optimizuoti saugomos teritorijos ar jos funkcinio prioriteto zonų ribas. Tvarkymo planas - būtinas, norint tinkamai sureguliuoti veiklą, sudaryti prielaidas efektyviai saugoti ir tvarkyti saugomas teritorijas. Jame nustatomos kraštovaizdžio tvarkymo zonos, numatomos konkrečios apsaugos ir tvarkymo priemonės. Rengiant gamtotvarkos planus, įvertinama ir apibūdinama šių teritorijų ekologinė būklė, saugomos nykstančių gyvūnų, augalų ir grybų rūšys, kartografuojamos jų buveinės ir natūralios buveinės, nustatomi teritorijų tvarkymo tikslai, tvarkymo ir apsaugos priemonės, kt. Draustinių tvarkymo techniniai projektai pateikia techninius tvarkymo planuose nurodytų apsaugos ir tvarkymo priemonių sprendimus. Saugomų teritorijų planavimo dokumentų parengimo būtinumas numatytas Lietuvos aplinkos apsaugos strategijoje ir Veiksmų programos tikslų įgyvendinime bei kituose strateginio planavimo dokumentuose, nacionaliniuose teisės aktuose. Be to, planavimo dokumentų parengimas aktualus vykdant Lietuvos įsipareigojimus dėl Europos Sąjungos Tarybos direktyvų (dėl laukinių paukščių apsaugos (79/409/EEB) ir dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos ir floros apsaugos (92/43/EEB)) reikalavimų įgyvendinimą. Planavimas yra prielaida racionaliam gamtos išteklių naudojimui ir jų gausinimui, gamtos ir kultūros paveldo vertybių bei kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai užtikrinti. Saugomų teritorijų tinklo plėtros kryptys ir konkretūs veiksmai yra numatyti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-02-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-02-V-01-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-02-25
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-03-23
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą