Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas

Paramos priemonė
VP3-1.1-AM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2012-11-05
Prašoma lėšų suma:
5 400 859,23 €
Skirtas finansavimas
2 808 357,29 €
Iš jo ES dalis:
2 387 103,7 €

Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, 2009 metų pabaigoje Lietuvoje buvo 37 267 daugiabučiai (3 ir daugiau butų) namai, iš jų apie 35 000 pastatyti pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus. Apie 60 procentų daugiabučių namų pastatyti per praėjusio šimtmečio paskutinius keturis dešimtmečius, šių namų išorinių atitvarų šiluminės varžos charakteristikos prastos, neatitinka esamų normatyvinių reikalavimų. Pagal situacijos būsto sektoriuje 2008 metų tyrimą (www.am.lt/statyba ir būstas/būstas) 60 procentų namų ūkių daugiabučiuose namuose nepatenkinti šių namų šildymo efektyvumu ir mano, kad reikia namo būklę pagerinti (namą atnaujinti). Pagrindinai projekto tikslai yra Paskatinti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje (toliau - Programa), užtikrinti pradėtų įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų priežiūrą ir atlikti įgyvendintų projektų stebėseną. Programoje numatoma, kad gyventojų informuotumas 2015 metais bus 70, 2020 metais – 90 procentų, o ketinančiųjų dalyvauti įgyvendinant Programą skaičius daugėtų,t.y. 2015 metais turi būti pasiektos 50, o 2020 metais 60 procentų Programos vertinimo kriterijaus reikšmės. Visuomenės informuotumo gerėjimas yra svarbus uždavinys, kuris sėkmingai įgyvendinto projekto dėka padės padidinti ketinančiųjų dalyvauti įgyvendinant Programą skaičių. Projekto įgyvendinimas glaudžiai susijęs su: Lietuvos būsto strategijos tikslu - užtikrinti efektyvų esamo būsto naudojimą, priežiūrą atnaujinimą (modernizavimą) ir racionalų energijos išteklių vartojimą; taip pat 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas (OL L 140, 2009 6 5, p. 136–148).

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas
Kvietimo numerisVP3-1.1-AM-02-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.1-AM-02-V-01-002
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-06-13
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2012-09-27
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą