Ventės rago ornitologinės stoties rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-02-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-05-24
Prašoma lėšų suma:
2 976 779,72 €
Skirtas finansavimas
3 839 419,63 €
Iš jo ES dalis:
3 263 506,69 €

Pro Ventės ragą, kur yra įsikūrusi Ventės rago ornitologinė stotis, eina didysis paukščių migracijos kelias. Kai kada per Ventės ragą praskrenda iki 300 tūkst. sparnuočių per parą. Nuo įkūrimo Ventės rago ornitologinėje stotyje apžieduota apie 1,4 mln. paukščių, daugiau kaip 200 jų rūšių. Šiuo metu Lietuvoje saugomų teritorijų plotas sudaro 15,6 % (1 020 060 ha) šalies teritorijos - tai yra mažiau nei numatyta Nacionalinėje darnaus vystymo strategijoje. Saugomų teritorijų sistemą sudaro 6 rezervatai valstybiniai rezervatai, 1 rezervatinė apyrubė, 372 valstybiniai ir savivaldybių draustiniai, 5 nacionaliniai parkai, 30 regioninių parkų, vienas biosferos rezervatas, 28 biosferos poligonai ir apie 668 paveldo objektų. Didžiumoje šių teritorijų silpnai išvystyta pažintinio turizmo ir ekologinio švietimo infrastruktūra labai riboja saugomų vertybių prieinamumą visuomenei. Efektyviausias būdas šioms problemoms spręsti - toliau vystyti ir pritaikyti lankymui saugomų teritorijų sistemą. Projektas skirtas pradėti rekonstrukciją, įrengti ekspoziciją, išvystyti informacinę sistemą bei pritaikyti aplinką lankymui. Projektu bus sukurta infrastruktūra lankytojams, sureguliuoti jų srautai, sutvarkyta, pritaikyta visuomenei viena iš saugomų teritorijų, tinkamai eksponuojami, prižiūrimi lankomi, saugomi objektai, informacija pateikiama nedarant žalos biologinei įvairovei. Projektas prisidės prie biologinės įvairovės apsaugos būklės gerinimo, užtikrins gamtos paveldo vertybių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimą saugomose teritorijose, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas. Tai pasiekti padės gamtos išteklių išsaugojimas sudarant sąlygas efektyviai juos pritaikyti gyventojų, ūkio reikmėms, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos, visuomenės informavimo ir švietimo, gerinimas. Projektas, jame numatytos priemonės suderinamos su EB konkurencijos politika, Tarybos direktyvomis 79/409/EEB ir 92/43/EEB, aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-509 patvirtinta programa.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-02-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-02-V-01-015
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2012-10-05
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-01-28
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šilutės raj.

<< Grįžti į paieškos formą