Aplinkos monitoringo ir valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės sistemų stiprinimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-07-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-06-28
Prašoma lėšų suma:
1 616 027,86 €
Skirtas finansavimas
1 540 347,89 €
Iš jo ES dalis:
1 309 295,7 €

Projektas skirtas įsigyti priemones, reikalingas Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme numatytų kontrolės bei priežiūros funkcijų vykdymui ir Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos įgyvendinimui. Siekiant palaikyti laboratorijų darbo kokybę pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ keliamus reikalavimus, vykdant valstybinę laboratorinę kontrolę, valstybinį aplinkos monitoringą bei aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, projekto metu numatoma papildyti ir atnaujinti mėginių paėmimo, saugojimo, transportavimo, paruošimo ir analizės įrangą Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų (toliau – RAAD) ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) laboratorijose. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos pasienyje numatoma statyti naujas atomines elektrines, o vadovaujantis Europos atominės energetikos bendrijos steigimo sutartimi kiekviena ES narė privalo vykdyti nepertraukiamą radiacinio lygio stebėseną, kad užtikrintų pagrindinių saugos normų įgyvendinimą, ir pagal Branduolinės saugos konvenciją turi būti tinkamai pasirengusios išvengti branduolinių nelaimių, bus įsigytos ir įrengtos naujos radiacinio monitoringo ir ankstyvojo perspėjimo sistemos stotys. Taip pat siekiama sustiprinti RAAD bei AAA kompiuterinę bazę ir aprūpinti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančius pareigūnus kokybiškomis, darbo specifiką atitinkančiomis ir kontrolės efektyvumą užtikrinančiomis priemonėmis, leisiančiomis pareigūnams tinkamai, saugiai ir efektyviai aiškinti pažeidimus. Projekto metu bus modernizuota Valstybinės miškų tarnybos (toliau – VMT) techninė bazė, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos miškų įstatyme numatytų valstybinės visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolės funkcijų, priskirtų VMT, vykdymą.

Veiksmų programaSanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas
Kvietimo numerisVP3-1.4-AM-07-V-01
Paraiškos kodasVP3-1.4-AM-07-V-01-018
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-02-25
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-04-11
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą