Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-08-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji Įstaiga "Pilietinės visuomenės institutas"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-09-02
Prašoma lėšų suma:
123 088,51 €
Skirtas finansavimas
144 810,01 €
Iš jo ES dalis:
123 088,51 €

Lietuvos ir tarptautiniai tyrimai rodo, kad šalies visuomenė yra pilietiškai pasyvi ir menkai naudojasi savo teisėmis bei galimybėmis dalyvauti politinių sprendimų priėmimo procese. Toks visuomenės pasyvumas neužtikrina kokybiško viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo "grįžtamojo ryšio", neskatina valdžios atvirumo, nepadeda išplėtoti laisvai politinei bendruomenei būtino piliečių ir valdžios bendradarbiavimo. Projekto tikslas - valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus (suvokiamo kaip pilietinės visuomenės institucinė apraiška) bendradarbiavimo stiprinimas, gerinant viešosios politikos sprendimų priėmimo procesą. To siekiama, viena vertus, per tyrimais grįstą egzistuojančių NVO įtraukimo į viešosios politikos sprendimų priėmimo procesą mechanizmų tobulinimą ir naujų kūrimą, antra vertus, per informacijos apie bendradarbiavimo šiame procese galimybes ir būdus aktyvią, įvairiapusę sklaidą bei bendradarbiavimui reikalingų įgūdžių ugdymą tarp vietos valdžios ir NVO atstovų. Projekto tikslinės grupės - nacionalinės valdžios institucijos (joms bus pasiūlyti nauji bendradarbiavimo su NVO viešosios politikos sprendimų priėmimo procese mechanizmai) bei vietos valstybinio sektoriaus ir NVO atstovai (bus išsamiau supažindinti su galimais bendradarbiavimo mechanizmais, įgis įgūdžių jais naudotis). Projekto pridėtinė vertė - tyrimais grįstos rekomendacijos efektyvesniam valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimui viešosios politikos sprendimų priėmimo procese bei jam reikalingų vietos valstybinio sektoriaus ir NVO atstovų kompetencijų išugdymas. Taip pat - sukurtas ir išmėgintas pilotinis modelis, kurio veikimo pavyzdžiu bus parengtos apibendrintos NVO ir valdžios sektoriaus bendradarbiavimo galimybių gerinant viešąją politiką teisėkūros srityje rekomendacijos. Projektu bus pasiekta konstruktyvesnių, dialogiškesnių valdžios ir visuomenės santykių, bus padidintas valdžios atvirumas, sustiprintos visuomenės pilietinės galios ir jos pasitikėjimas valdžia.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-08-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-08-V-01-015
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-06-17
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-06-17
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą