„Nevyriausybinių organizacijų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“(NOVIBEST)

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-08-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Labdaros ir paramos fondas "Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-09-19
Prašoma lėšų suma:
144 797,64 €
Skirtas finansavimas
144 797,64 €
Iš jo ES dalis:
123 077,99 €

Lietuvos NVO ir viešojo sektorių bendradarbiavimas yra fragmentiškas ir neišplėtotas. Tai sąlygoja nepakankamai išplėtota teisinė aplinka, neapibrėžtas NVO veiklos vaidmuo bendrame valstybės valdymo aparate, nepakankamos galimybės NVO įsitraukti į sprendimų priėmimo procesus, neaiškus registruotų bei veikiančių NVO skaičius. Nestruktūruota NVO savireguliacija riboja galimybes plėtoti NVO bei valstybės ir savivaldybių institucijų partnerystę, įtraukti NVO į viešosios politikos formavimą. Siekiant sistemingai plėtoti tarpsektorinę partnerystę, būtina stiprinti bendradarbiavimą tarp pačių NVO, užtikrinti nacionalinių NVO asociacijų koalicijos veiklos plėtrą bei galimybę valdžios sektoriui turėti konkretų ir daugumos NVO interesams atstovaujantį bendradarbiavimo partnerį. Projekto „Nevyriausybinių organizacijų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“(santrumpa – NOVIBEST) tikslas – skatinti nuoseklią ir sistemingą valstybės institucijų ir NVO sektoriaus partnerystę, siekiant kokybiškos ir sklandžios nevyriausybinio sektoriaus politikos įgyvendinimo Lietuvoje. Projekto tikslinė grupė – valdžios sektoriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, NVO darbuotojai, dalininkai, nariai. Projekto veiklos tiesiogiai orientuotos į tikslinės projekto grupės situacijos ir veiklos lauko gerinimą: NVO teisinės aplinkos gerinimas teigiamai paveiks NVO darbuotojų, savanorių, dalininkų, narių darbo sąlygas, sudarys prielaidas plėtoti socialinius projektus, užmegzti ir palaikyti glaudžius ryšius su vietinio, regioninio ir nacionalinio lygmens valstybės institucijų tarnautojais ir darbuotojais, politikais. Glaudesnė partnerystė tarp viešojo ir NVO sektoriaus skatins darnią socialinę visuomenės raidą, skaidrumą ir veiklos efektyvumą.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė
Kvietimo numerisVP1-4.1-VRM-08-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.1-VRM-08-V-01-017
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-07-30
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-07-30
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą