Kokybės vadybos modelio, atitinkančio LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, diegimas, paruošimas sertifikuoti ir sertifikavimas Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-01-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2013-11-26
Prašoma lėšų suma:
90 234,05 €
Skirtas finansavimas
90 234,04 €
Iš jo ES dalis:
76 698,93 €

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) yra nepriklausoma nacionalinė reguliavimo institucija Europos Sąjungos teisės prasme, reguliuojanti energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą ir atliekanti valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą.Komisijos misija-užtikrinti vartojams energetinių paslaugų teikimo kokybę ir prieinamumą, sudarant lygias veiklos sąlygas visiems rinkos dalyviams. Projekto tikslas–gerinti Komisijos veiklą ir užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą, įdiegiant kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Projekto uždaviniai:1) įvertinti Komisijos veiklos atitiktį LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimams;2) įdiegti kokybės vadybos sistemą Komisijoje;(3) sertifikuoti įdiegtą kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Projekto rezultatas: Komisijoje įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 kokybės standarto reikalavimus-1 vnt. Įdiegus kokybės vadybos sistemą, efektyviai paskirsčius Komisijos išteklius, nustačius įgaliojimus ir atsakomybes, įvertinus ir aprašius veiklos procesus, pagerinus vidinę komunikaciją ir bendradarbiavimą su klientais (fiziniais ir juridiniais asmenimis, darbuotojais) bus užtikrinamas veiksmingas Komisijos nuostatuose nustatytos paskirties ir keliamų uždavinių įgyvendinimas. Įgyvendinus projektą Komisijoje bus užtikrintas didesnis valdymo sistemos stabilumas, nustatyti kokybės tikslai, apibrėžti veiklos matavimo kriterijai, apibrėžti ir formalizuoti veiklos procesai, darbuotojams mokymais suteikta reikiama kompetencija ir gebėjimai. Projektas prisidės prie Komisijos veiklos stabilumo, skaidrumo, efektyvesnio ūkio subjektų reguliavimo, geresnio bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis, aukštesnės teikiamų viešųjų paslaugų kokybės bei didesnio Komisijos veiklos efektyvumo. Projekto tikslinė grupė – Komisijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos
Kvietimo numerisVP1-4.3-VRM-01-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.3-VRM-01-V-01-084
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2013-09-25
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2013-09-25
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą