UAB "Ainava" žmogiškųjų išteklių gebėjimų tobulinimas, siekiant gerinti įmonės darbo organizavimą bei didinti konkurencingumą. ("UAB "Ainava" darbuotojų kompetencijos ugdymas")

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-01-K
Paraiškos būsena: Nesudaryta sutartis
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "AINAVA"
Finansavimo ir administravimo sutartis: Nepasirašyta
Prašoma lėšų suma:
118 539,74 €
Skirtas finansavimas
Iš jo ES dalis:

UAB "Ainava" - viena pirmųjų valymo paslaugų įmonių Lietuvoje. Įmonėje dirba virš 700 darbuotojų, o paslaugos teikiamos visoje Lietuvoje. Pagrindinė įmonės veikla - kasdienis patalpų valymas ir priežiūra bei teritorijos tvarkymo ir priežiūros darbai. Kadangi įmonė plėtoja savo veiklą paslaugų sferoje, įmonės verslo sėkmę didžia dalimi lemia turimi žmogiškieji ištekliai bei tinkamas darbo organizavimas. Keičiantis verslo aplinkai, plečiantis teikiamų paslaugų spektrui ir planuojant plėstis į tarptautines rinkas, išryškėjo poreikis keisti įmonės valdymo strategiją. Siekdama išlikti konkurencinga esamoje rinkoje, UAB "Ainava" pradėjo diegti pažangias įmonės valdymo sistemas, numato didinti darbo saugumą, tačiau susidūrė su darbuotojų kompetencijos stoka, žinių nepakankamumo problema. Problemos sprendimo būdas - įmonės žmogiškųjų išteklių gebėjimų ugdymas. Norėdama išlaikyti turimus darbuotojus ir išlikti konkurencinga, įmonė ketina vykdyti kompleksiškus vadovų, personalo specialistų bei darbuotojų, tiesiogiai atsakingų už efektyvų įmonės veiklos organizavimą, mokymus. Į mokymų programą įtraukti strateginio valdymo, personalo valdymo, klientų aptarnavimo valdymo, sveikatos ir saugos darbe valdymo, kompiuterinio raštingumo, anglų kalbos mokymai. Pasirinktas problemos sprendimo būdas leis sistemingai kelti darbuotojų kvalifikaciją, diegti inovatyvias darbo organizavimo formas, kelti darbo našumą bei stiprinti įmonės konkurencingumą. Teikiamo projekto pridėtinė vertė. Įgyvendinus projektą bus apmokyta 38 darbuotojų, tai 100 % personalo, atsakingo už efektyvų įmonės veiklos organizavimą. Projekto tikslinės grupės dalyviai padidins savo galimybes gauti didesnį darbo užmokestį bei sumažins savo riziką iškristi iš darbo rinkos. Projektas padės įmonei pasiekti strateginių tikslų - įgyvendinti plėtros planus, diegti naujas valdymo sistemas, gerinti teikiamų paslaugų kokybę, didinti metines apyvartas.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
Kvietimo numerisVP1-1.1-SADM-01-K-01
Paraiškos kodasVP1-1.1-SADM-01-K-01-054
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2008-11-11
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2008-11-11
Naudos ir kokybės vertinimas:Ne, 2009-02-19
Sprendimas dėl projekto finansavimo:
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą