Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams

Paramos priemonė
VP1-4.2-VRM-05-V
Paraiškos būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Finansavimo ir administravimo sutartis: Pasirašyta 2010-03-31
Prašoma lėšų suma:
295 397,94 €
Skirtas finansavimas
336 033,94 €
Iš jo ES dalis:
285 628,85 €

Projekto tikslas - siekti užtikrinti geresnį vaistinių preparatų prieinamumą. Įgyvendinant projektą būtų įvertintas Lietuvos narystės Europos Sąjungoje poveikis vaistų prieinamumui įgyvendinant ES politiką asortimento, pasiūlos, paklausos ir kainų požiūriu. Įdiegus elektroninių vaistinių preparatų bylų dokumentacijos priėmimo informacinę sistemą, būtų pagreitinta bylų vertinimo eiga, sumažėtų dokumentų logistikos, archyvavimo kaštai, žmogiškų išteklių sąnaudos. Efektyvesnis bylų administravimas leistų sutrumpinti vaistų įvedimo į rinką laiką. Modernizavus vaistų buvimo rinkoje monitoringo sistemą, vaistų rinkos kontrolė bus efektyvesnė ir operatyvesnė, padidės galimybė numatyti ir išvengti vaistų trūkumo Lietuvoje. Identifikavus teisinės sistemos problemas, sudarius prielaidas sukurti tinkamą teisinę aplinką bei perėjus prie elektroninio bylų vertinimo ir sustiprinus vaistų rinkos stebėseną bus užtikrintas geresnis vaistų prieinamumas, patenkinti pacientų lūkesčiai. Siekiant pagrindinio projekto tikslo, numatoma įgyvendinti šiuos uždavinius: • Išanalizuoti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, susijusio su žmonėms skirtais vaistais (su paskutiniais pakeitimais, padarytais direktyva 2004/27/EB ir direktyva 2004/24/EB) ir ją perkėlusiuose nacionalinės teisės aktuose nustatyto farmacinės veiklos teisinio reglamentavimo įtaką vaistų prieinamumui Lietuvoje ir pateikti poveikio vertinimus; • Išanalizuoti Tarybos direktyvą 89/105/EEB dėl priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainų nustatymą ir šių vaistų įtraukimą į nacionalinių sveikatos draudimo sistemų sritį, skaidrumo nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje ir pateikti poveikio vertinimus. • Sukurti elektroninių vaistinių preparatų bylų priėmimo informacinę sistemą ir modernizuoti vaistų rinkos monitoringo elektroninę sistemą.

Veiksmų programaŽmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas:Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė:Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas
Kvietimo numerisVP1-4.2-VRM-05-V-01
Paraiškos kodasVP1-4.2-VRM-05-V-01-003
Administracinės atitikties vertinimas:Taip, 2009-11-11
Tinkamumo vertinimas:Taip, 2009-11-11
Naudos ir kokybės vertinimas:Netaikoma
Sprendimas dėl projekto finansavimo:Finansuoti
Projekto įgyvendinimo apskritis
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto

<< Grįžti į paieškos formą