Teisės aktai (828)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-17, 2015-01-15 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. ISAK-1965 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. ISAK-1965 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1268, 2014-12-29 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-345 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės VP1-2.1-ŠMM-01-V „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-345 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės VP1-2.1-ŠMM-01-V „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-789 , 2014-11-20 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 1V-71 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 1V-71.
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. T-120, 2014-10-29 Pakeitimas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. T-44 „Dėl projekto, vykdomo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-09-V „Skaitmeninės televizijos plėtros skatinimas“, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Projekto, vykdomo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-09-V „Skaitmeninės televizijos plėtros skatinimas“, finansavimo sąlygų aprašas.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-895, 2014-10-09 Pakeitimas
Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. ISAK-465 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-01-V priemonės „Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. ISAK-465 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-01-V priemonės „Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-574 , 2014-09-01 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-418 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-01-V „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymas pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. 1V-418.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-364, 2014-07-08 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-35 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-11-V priemonės ,,Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Šiuo įsakymu pakeičiamas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-11-V priemonės ,,Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. A1-35 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-11-V priemonės ,,Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-334, 2014-06-23 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. A1-482 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-12-V visuotinės dotacijos priemonės „Subsidijos verslumui skatinti“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu yra keičiamas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-12-V visuotinės dotacijos priemonės „Subsidijos verslumui skatinti“ aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-521, 2014-06-12 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-198 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonės „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-198 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonės „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“.
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. T-76, 2014-06-10 Pakeitimas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. T-161 „Dėl Projektų, vykdomų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V „Intelektualios valdymo sistemos“, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V „Intelektualios valdymo sistemos“, finansavimo sąlygų aprašas.