Teisės aktai (828)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-5, 2014-01-06 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. A1-396 „Dėl 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-02-V priemonės „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“ veiklų „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių skyrių infrastruktūros plėtra“ ir „Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padalinių infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu yra keičiamas 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-02-V priemonės „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“ veiklų „Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių skyrių infrastruktūros plėtra“ ir „Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padalinių infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-703, 2013-12-20 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. A1-312 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-02–K priemonės ,,Socialinio dialogo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu yra keičiamas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-02–K priemonės ,,Socialinio dialogo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1241, 2013-12-19 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. ISAK-235 „Dėl 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. ISAK-235 „Dėl 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1162, 2013-12-12 Pakeitimas
Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-04-V „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“ patvirtinimo
Aprašymas
Priemonės VP3-2.1-SAM-04-V „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“ Projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1160, 2013-12-12 Pakeitimas
Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-08-R „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“ patvirtinimo“ papildymo
Aprašymas
Priemonės VP3-2.1-SAM-08-R „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“ Projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1161, 2013-12-12 Pakeitimas
Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-09-R „Krizių intervencijos centrų įkūrimas“ patvirtinimo“ papildymo
Aprašymas
Priemonės VP3-2.1-SAM-09-R „Krizių intervencijos centrų įkūrimas“ Projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1164, 2013-12-12 Pakeitimas
Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-01-V „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“ patvirtinimo“ papildymo
Aprašymas
Priemonės VP3-2.1-SAM-01-V „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“ Projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1159, 2013-12-12 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-10-V „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ patvirtinimo“ papildymo
Aprašymas
Priemonės VP3-2.1-SAM-10-V „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ Projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1163, 2013-12-12 Pakeitimas
Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-02-V „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas“ patvirtinimo“ papildymo
Aprašymas
Priemonės VP3-2.1-SAM-02-V „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas“ Projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1119, 2013-12-06
Dėl papildomo finansavimo skyrimo pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto 1 uždavinio priemones įgyvendinamiems projektams, dėl kurių yra pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, tvarkos aprašo patvirtinimo
Aprašymas
Papildomo finansavimo skyrimo pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto 1 uždavinio priemones įgyvendinamiems projektams, dėl kurių yra pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, tvarkos aprašas (VP3-2.1-SAM-02-V, VP3-2.1-SAM-04-V, VP3-2.1-SAM-08-R, VP3-2.1-SAM-09-R ir VP3-2.1-SAM-10-V)